โรงเรียนพ่อแม่ ศูนย์อนามัยที่8 ได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ 3มีนาคม 2547จนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก0-5 ปีให้สมวัย โดยขบวนการที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกหลานให้กับมารดา บิดาและญาติที่เลี้ยงดู  ซึ่งรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในเขต 3 อันประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานี  นครสวรรค์  พิจิตร และกำแพงเพชร มีผลลัพธ์ที่ดี และในปีงบประมาณ 2550 เราจะพบกันอีกครั้งเพื่อนำเสนอโรงพยาบาลที่ได้ดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่อย่างดีมากและมอบรางวัลให้กันแน่นอน  ส่วนล่าสุดกรมอนามัยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพ่อแม่ให้ดังนี้ค่ะ

1. รพศ./รพท./รพ.ส่งเสริมต้องผ่านเกณฑ์ 85%

2.รพช.ต้องผ่านเกณฑ์ 50%

แล้วพบกันค่ะ