บทความ

ก้าวไกลด้านการศึกษากับไอที

          โลกปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  สามารถเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยไม่มีขีดจำกัด  จนได้ชื่อว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารหรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  มีเครือข่ายการสื่อสารที่ไร้พรมแดน  สามารถติดต่อกันได้ทุกสถานที่  ทุกเวลา  ทุกโอกาส โดยเป็นไปอย่างรวดเร็ว  เช่น การถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม  การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบนี้นำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

         ประเทศไทยเองก็ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว  โดยได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในทุกรายสาระวิชาและมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกับยุคก่อน  ซึ่งจะมุ่งให้ผู้เรียนท่องจำเน้นเนื้อหาวิชาเป็นสำคัญ  (Subject-Based Learning)  และมีครูเป็นศูนย์กลาง  มาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้การเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอน  เพื่อให้ทันยุคทันสมัย  ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและรู้กว้าง  เพื่อรองรับอนาคตโลกในวันข้างหน้าที่จะแข่งขันกันด้วยมันสมอง  ภูมิปัญญา  และวิธีคิดมากกว่าการจำ 

บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยดังต่อไปนี้     

 บทบาทของผู้เรียน

          บทบาทของผู้เรียนก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน  จากเดิมผู้เรียนเป็นแบบ Passive  Learner มาเป็น  Active Learner  ต้องมีความกระตือรือร้นในการเรียน  มีความพยายาม  ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย  ผู้เรียนต้องกำกับการเรียนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)  จากระบบการสื่อสารไอที

          บทบาทของครูผู้สอน

          บทบาทของครูผู้สอนก็เปลี่ยนจากผู้ให้  ผู้ป้อนไปเป็นผู้อำนวยความสะดวก  ให้คำแนะนำ  คำปรึกษา  เพราะฉะนั้นครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา  ต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  ต้องสวมบทบาทเป็น "คู่คิด"  ไม่ใช่ผู้สอน

          การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลนั้น  ครูต้องสนับสนุนให้เด็กใช้ไอทีในฐานะ "เครื่องมือ"  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์    ซึ่งการนำระบบไอทีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน  เพราะการเรียนด้วยระบบไอทีเป็นที่สนใจของผู้เรียน  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้สนใจใคร่เรียนรู้  และตัวครูเองไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเทคโนโลยี สื่อไอทีเข้ามามีบทบาทแล้วครูจะตกงาน  เพราะในการจัดการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงเรื่องของ Teacheware  หรือผู้ถ่ายทอดเป็นหลัก ดังนั้นครูผู้สอนต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา  โดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้สื่อไอทีเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

          การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นปัจจัยในการพัฒนาการศึกษาไทย  แม้จะยังไม่กว้างขวางและเป็นไปอย่างช้า ๆ เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง  เช่น ด้านผู้เรียนขาดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   ส่วนด้านผู้สอนขาดทักษะพื้นฐานในด้านนี้  แต่ในอนาคตภายใต้ความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้สอนและภาครัฐ  ที่จะผลักดันให้เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับความสำคัญจนถือเป็นนโยบายหลักที่จะต้องช่วยกันผลักดันเพื่อใช้พัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง  เพื่อความก้าวหน้าของเด็กไทย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ด้วยกันกับรดี

คำสำคัญ (Tags)#ไอทีกับการศึกษาของเด็กไทย

หมายเลขบันทึก: 57176, เขียน: 03 Nov 2006 @ 19:13 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)