มีระบบหรือกลไกในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร

บุตระ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อีกประมาณ 6 เดือน จะเริ่มต้นของปีการศึกษา 2550 คณะสหเวชศาสตร์ได้มีการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งจะมีการรับบัณฑิตเข้าศึกษา เป็นแบบแผน ก แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์ 36หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ 12 นก. เรียนรายวิชา 24 นก. โดยจะรับแผนการศึกษาละ 5 คน ขณะนี้คณะฯ กำลังดำเนินงานตามดัชนีที่ 2.1 หลักสูตร เกณฑ์การตัดสิน (2) มี(1) + มีระบบหรือกลไกในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ผลการดำเนินงาน คณะฯ กำลังจัดทำร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีหน้าที่

- บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

- พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  - ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๓ - ๕ ปี

 - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ถ้าคำสั่งได้รับความเห็นชอบและลงนามจากคณบดีเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปน่ะคะ  สำหรับภารกิจในช่วงนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อผู้มีความความสามารถจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการสหเวช

คำสำคัญ (Tags)#ดัชนีที่2.1หลักสูตรเกณฑ์(2)มี(1)

หมายเลขบันทึก: 57066, เขียน: 03 Nov 2006 @ 09:21 (), แก้ไข: 30 Apr 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอขอบคุณอาจารย์ภาวินี....

  • ขอขอบคุณที่แนะนำเรื่องราวดีๆ ครับ
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

คุณจุ๋มเห็นทีต้องปรับ JD เพิ่มเสียแล้วซิคะ อย่าลืมบอกคุณนิต งานบุคคลด้วยนะคะ