GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มีระบบหรือกลไกในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อีกประมาณ 6 เดือน จะเริ่มต้นของปีการศึกษา 2550 คณะสหเวชศาสตร์ได้มีการเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งจะมีการรับบัณฑิตเข้าศึกษา เป็นแบบแผน ก แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์ 36หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์ 12 นก. เรียนรายวิชา 24 นก. โดยจะรับแผนการศึกษาละ 5 คน ขณะนี้คณะฯ กำลังดำเนินงานตามดัชนีที่ 2.1 หลักสูตร เกณฑ์การตัดสิน (2) มี(1) + มีระบบหรือกลไกในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร ผลการดำเนินงาน คณะฯ กำลังจัดทำร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีหน้าที่

- บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน

- พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  - ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๓ - ๕ ปี

 - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

ถ้าคำสั่งได้รับความเห็นชอบและลงนามจากคณบดีเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปน่ะคะ  สำหรับภารกิจในช่วงนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อผู้มีความความสามารถจากภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 57066
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ขอขอบคุณอาจารย์ภาวินี....

  • ขอขอบคุณที่แนะนำเรื่องราวดีๆ ครับ

คุณจุ๋มเห็นทีต้องปรับ JD เพิ่มเสียแล้วซิคะ อย่าลืมบอกคุณนิต งานบุคคลด้วยนะคะ