บางครั้งการถามอีกเรื่องหนึ่ง อาจได้คำตอบอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันเลย ตัวอย่างข้างล่างครูถามเรื่องไวยากรณ์ ( grammar) ที่นักเรียนใช้ผิด นักเรียนคิดว่าเป็นการถามถึง ย่าหรือยาย ( grandma) เรื่องที่สองครูให้เขียน บทความ( essay) เกี่ยวกับ baseball ให้เวลา 30 นาที แต่นักเรียนใช้เวลาแค่ 1 นาที เหตุผลเพราะอะไร ลองอ่านดูนะครับ

    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  “What did your mother do yesterday morning. Vicky?”</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
  “She done her shopping, ma’am.”</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">
  “Done her shopping, Vicky? Where’s your grammar?”</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>
<p>
  “She done her shopping as well, ma’am.”   </p><p></p><p>   </p>
<p></p><p></p><p>   Teacher: Class, you have 30 minutes to write a composition on the subject of Baseball.</p><p>
    Jonah: Here’s my paper.</p><p>
   Teacher: Jonah, you spent only one minute writing your essay.Lets hear what you wrote.</p><p>
   Jonah: Game called off on account of rain.  </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify" class="MsoNormal">       </p><p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify" class="MsoNormal">เป็นอย่างไรเล่าครับ ให้เขียน 30 นาที นักเรียนเขียนแค่ 1 นาทีโดยให้เหตุผลว่าการแข่งขันยกเลิก(called off=canceled) เนื่องจากฝนตก (on account of rain) จริงๆนักเรียนก็ไม่ได้ผิดเลย จะให้คะแนนเท่าไรดี  ยิ้ม ยิ้มขอไปอ่านหนังสือต่อก่อนสายมากแล้วครับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 12pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><div style="text-align: center">Thank You</div></p>