สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจแห่งชาติ       www.sme.go.th/desktoppage.aspx                   

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     www.smebank.co.th                 

อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำเบเกอร์รี่     www.general-supply.net                 

กระทรวงสาธารณสุข      www.moph.go.th/index.php                 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     www.dbd.go.th                 

กระทรวงพาณิชย์      www.moc.go.th