ผู้ก่อการดี "ยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพอำเภอเขาชัยสน"

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กติกาทีมนำ: คำถามเมื่อเจอกันที่ต่างหน่วยงาน "มีธุระอะไรกับผม (ฉัน) มั้ย", หากไม่มาประชุมจะรอโดยไม่เริ่มประชุมเด็ดขาด, ไม่โกรธกัน หากจำเป็นก็ต้องโกรธได้ไม่ให้นานนัก

     วันนี้ผมมาเป็นวิทยากรนำฯ ในการเตรียมทีมเพื่อยกร่างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอเขาชัยสน มีทีมนำที่เข้าร่วมในวันนี้จำนวน 14 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีคนขอเข้าร่วมเองด้วย ทำให้เห็นความเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานครั้งนี้ ที่สำคัญครับ ผู้บริหารที่เข้าร่วมได้นั่งอยู่ในที่ประชุมตลอดเวลาครับ คือ คุณพี่สวาทฯ สาธารณสุขอำเภอ ส่วนผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดการประชุมอยู่ที่ จว.นครศรีธรรมราช

     ในที่ประชุมวันนี้ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ดี ทีมประเมินตนเองกันก่อน ว่าทีมนำมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างก็ออกมาเช่น มีความพร้อม ตั้งใจ มุ่งมั่น หรือความจริงใจกัน แค่ไหน/จริงไหม ความร่วมมือกันในการทำงานมักจะไม่มีความต่อเนื่อง หรือมีน้อยมากจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา การให้ความร่วมมือระหว่างกันจะต้องใช้ความเป็นส่วนตัว หากใช้ราชการมักจะไม่ได้ผล และไม่ค่อยเป็นมิตรกัน เป็นต้น ผมก็ปล่อยให้เวที่ได้ระบายกันอย่างเต็มที่ โดยไม่โกรธ ไม่ถือกัน ให้พูดออกมาได้เลย (ใช้เวลายกตัวอย่างกันนานเหมือนกัน) จนในที่สุดก็มีคำถามจากผมไปว่า แล้วจะแก้ปัญหาดังที่พูดกันมาแล้ว ทีมนำจะต้องมีกติกาอะไรกันบ้าง เพราะการทำงานจะต้องมีการร่วมประชุมและร่วมเดินเรื่องกันอีกหลายครั้ง ก็ได้ข้อสรุปดังนี้ครับ

          1. ทักทายเมื่อมีการมาหากันที่ข้ามหน่วยงานด้วยคำว่า "มีธุระอะไรกับผม (ฉัน) มั้ย" ทันทีเมื่อเห็นกัน โดยในแต่ละครั้งที่มีการประชุม จะสรุปประเด็นนี้ 15 นาที ว่าใครทำหรือไม่ทำต่อกันอย่างไรบ้าง


          2. พร้อมใจกันมาประชุมหากไม่มาและไม่ได้แจ้งสาเหตุที่ชัดเจนที่ประชุมจะรอโดยไม่เริ่มประชุมเด็ดขาด และ
          3. ต้องไม่โกรธกัน (หากโกรธก็ได้แต่ต้องไม่ให้นาน) โดยให้บุคคลในทีมนำ บุคคลที่ 3 คอยเตือนด้วยคำว่า "โกรธนานไปแล้วนะ เราสัญญากันไว้แล้วนี่" แล้วรีบเดินผ่านไปให้เร็ว เพื่อปล่อยให้เขานึกให้ได้ <p align="left">(ดูเทคนิคที่นำมาใช้ได้ที่เทคนิค A-I-C ดังนี้ครับ [ ความสำคัญของกระบวนการ ][ ประโยชน์ที่ได้จากกระบวนการ ][ วิธีการดำเนินงานขั้นตอน A ][ วิธีการดำเนินงานขั้นตอน I ][ วิธีการดำเนินงานขั้นตอน C ][ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้])</p>

     ที่ประชุมได้จัดและมอบหมายผู้ประสานงานเพื่อเตรียมการในลำดับขั้นของการดำเนินต่อ ๆ ไป โดยให้มีเป็น 4 กลุ่มคือ ผู้ประสานงานในฐานะ Project Manager คือ พี่ดี, รพ.คือ พี่อุไร พี่ยรรยง และพี่ธงชัย, สสอ. คือพี่โอ และพี่ดี, สอ. คือน้องสรายุทธ และน้องยิ่งยศ ครับ

     จากนั้นที่ประชุมได้ลองคิดโครงสร้าง (โดยใช้กรอบแนวคิด 7-S Model คลิ้กดูรายละเอียดครับ) ของเครือข่ายหน่วยบริการ (CUP) เขาชัยสนดู โดยให้คิดไม่ยึดติดกับกรอบการบริหารเดิม ๆ คิดแล้วจัดกลุ่มภารกิจ ทบทวนความเหมาะสมกับกำลังคนที่มีอยู่ ก็ได้ คร่าว ๆ คือ 1) ทีมวิชาการ และข้อมูลข่าวสาร 2) ทีมบริการและการสร้างหลักประกันสุขภาพ 3) ทีมลูกค้าสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ 4) ทีมแผนงาน และการประเมินผล 5) ทีมไตรภาคีพัฒนาสุขภาพชุมชน และ 6) การเงิน และงบประมาณ โดยให้มีทีมที่ปรึกษาซึ่งมากจากภาคประชาชน ไตรภาคีระดับจังหวัด หรือ ที่เครือข่ายเห็นสมควรเพิ่มเติมที่หลังได้ด้วย ครับ

     จากนั้น ก็ได้แบ่งทีมนำออกเป็น 6 ทีม สลับความถนัดกัน รับผิดชอบโจทย์ทั้ง 6 ทีมตามโครงสร้างที่คิดได้ และมอบการบ้านให้ไปคิดต่อ คือ หาภารกิจที่เหมาะสมใส่ในแต่ละทีมตามโครงสร้างที่เสนอไว้ และให้เสนอหัวหน้า (ประธาน) กับเลขาฯ ของทีมมา นัดมานำเสนอกันอีกครั้งในวันที่ 7 พ.ย. 48 เวลา 09.00 น. ก่อนแยกย้ายกันกลับ ก็ได้สรุปกติกาของทีมนำอีกครั้ง (3 ข้อข้างต้น) และนัดจะทำการประเมินกติกาโดยใช้เวลา 15 นาทีก่อนการประชุมในคราวถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)