การเรียนรู้ตลอดชีวิต

คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์

คนกับการเรียนรู้   ชีวิตของเราการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีวิต  เป็นการกำหนดอาชีพ  การศึกษาทั้งในระบบการศึกษา   นอกระบบอันเป็นการศึกษาด้วยตนเอง  การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ผ่านการสิ่งรอบๆตัว การแก้ปัญหาการประกอบอาชีพ  ทั้งในส่วนราชการหรือเอกชน  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ "กระบวนการจัดการความรู้ "  แต่ในการจัดการความรู้นั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องนำทาง  ที่ว่าเครื่องนำทางก็ต้องเป็นความรู้ที่ผู้อื่นได้ ศึกษาค้นคว้านำมาเรียบเรียงไว้ให้ง่ายต่อการใช้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเอกสาร ตำรา สิ่งพิมพ์หรือสื่อใดๆก็ได้ ซึ่งก็รวมถึงสื่อบุคคล

การเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันสำหรับผู้มีงานทำอยู่แล้ว หรือกลุ่มที่ต้องการเพิ่มความรู้นั่นคือการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาในระบบทางไกล  ที่สรุปสั้นที่สุดคือการศึกษาด้วยตนเอง อ่านหนังสือที่ได้รับจากสถาบันที่ได้ไปลงทะเรียนเรียนไว้  ทั้งระบบต้องการรับปริญญาบัตร และไม่ต้องการปริญญาบัตร  ที่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มาขายใบรับรองให้คนไทยได้เป็นระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ว่าง่ายๆก็คือมีคำว่า ดร. นำหน้าชื่อ กันมากมายกอบโกยเงินของไทยไปในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด จัดการศึกษาทางไกลด้วยสื่อการสอนต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกตินอกจากจะเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาเอก (กำลังจะรับ)โท ตรีและประกาศนียบัตรแล้ว ขณะนี้เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาเข้าเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพแก่ผู้สมัครเรียน  ทุกคนที่สนใจไม่จำกัดเพศวัยและอายุ  อ่านออกเขียนได้ก็สมัครเรียนได้เป็นการให้การศึกษาถึงบ้าน บริการถึงตัว 

อธิการบดี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ศ.ดร.ปรัชญา  เวสารัชช์   ได้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้ว่า " คนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต"

ในสังคมที่มีการแข่งขันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การค้นหาความรู้ใหม่ๆจากการวิเคราะห์  สังเคราะห์ทั้งที่เป็นความรู้เดิมตามกระบวนการเรียนรู้ให้เป็น  บุคคลแห่งการเรียนรู้  การทำให้คนเป็นผู้พร้อมต่อการเปลียนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบราชการที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  สังคมที่ตั้งอยู่บนฐานของความเร็วและถูกต้องสังคมที่ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อน การเกิดวิทยาการต่างๆมากมายทุกวัน  ดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงจำเป็นสำหรับทุกคน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิดที่ทำหน้าที่เสริมเติมสร้างแนวคิดให้ผู้ไขว่คว้าสามารถนำไปปรับนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากท่านสนใจสมารถเข้าชมหรือศึกษาได้ที่WWW.stuo.ac.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สศต. มสธ.ความเห็น (0)