การติดตั้ง MySQL

MySQL linux

เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.mysql.com

ผมทำโดยใช้ Linux Fedora Core 2 เป็นหลักนะครับ ส่วน ค่ายอื่นๆ ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ
      1 เพิ่ม User และ Group mysql
         #groupadd mysql
         #useradd -g mysql mysql
      2 set config ของ โปรแกรมก่อน
         #./configure --prefix=/vc
         --sysconfdir=/vc/etc
         --with-charset=tis620 --with-extra-charsets=tis620
         --localstatedir=/vc/data
         --with-embedded-server -with-openssl
         --with-unix-socket-path=/vc/data/mysql.sock
         --with-mysqld-user=mysql --enable-thread-safe-client
         อธิบาย
         --prefix เป็นตั้งค่าให้ Install โปรแกรมไว้ที่ไหน (/vc)
         --sysconfdir เป็นตั้งค่าให้แฟ้ม คอนฟิก (my.cnf) อยูที่ไหน โปรแกรมไว้ที่ไหน (/vc/etc)
         --with-charset=tis620 --with-extra-charsets=tis620 เป็นการตั้งค่าภาษาเริ้มต้น
         --with-mysqld-user=mysql ระบุผู้ใช้ (รันโปรแกรมในนามของใคร)
      3 Compilied และติดตั้ง
         #make
         #make install
      4 สร้างฐานข้อมูลเริ่มต้น
         #cd /vc (--prefix=/vc)
         #bin/mysql_install_db
         #chown -R mysql.mysql data (--localstatedir=/vc/data)
      5 รันโปรแกรม
         #/vc/bin/mysqld_safe --user=mysql >/dev/null 2>&1&
      6 หยุดโปรแกรม มี 2 วิธี
         วิธีที่ 1
             #/vc/bin/mysqladmin shutdown -root -p
             เหมาะสำหรับการสั่งปิดด้วยมืิอ
         วิธีที่ 2
             เหมาะสำหรับการเขียน script ปิด
             #/bin/kill  -9 `ps aux|grep mysql|grep /bin/sh|awk '{print $2}'`>>/dev/nul
             #/bin/kill  -9 `ps aux|grep mysql|grep pid|awk '{print $2}'`>>/dev/nul

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรัก linuxความเห็น (0)