13 - 15 ตุลาคม 2548 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 700 คน
จากการได้รับมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยห้อง "เกษตรอินทรีย์"    อุรพิณ ได้กลับมา AAR (After Action Review) ร่วมกับบุคลากรของ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในเวที "Weekly Meeting" สรุปได้ว่า


1. เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือ เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัยที่ได้รับทุน ได้รับข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายงานวิจัย  สร้างเวทีของการพบปะนักวิจัยที่ปรึกษา เมธีวิจัยอาวุโส นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยในกลุ่มสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  นอกจากนี้ยังมีการเสนอผลงานของผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย


2. ผลการดำเนินงานในส่วนของการนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย เป็นไปได้ดี ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นในการนำเสนอ  ทีมงานมีการวางตัวประธานในแต่ละห้อง ซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับหัวกะทิของเมืองไทยทั้งสิ้น ทำให้ผู้นำเสนอได้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนางานของตนต่อไป

ผู้นำเสนอ 5 ท่านแรกของห้องเกษตรอินทรีย์ (13 ต.ค. 48)


ตัวอย่างโปสเตอร์

3. การสร้างเครือข่ายยังไม่เห็นรูปธรรมมากนัก คงต้องใช้เวลาในการฟูมฟักอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ สคส. ได้พยายามเชื่อมโยงนักวิจัยชาวบ้านกับนักวิชาการเข้าด้วยกัน กิจกรรมแรกที่จะร่วมกันได้คือ การจัดศึกษาดูงาน จ.พิจิตร และ จ.บุรีรัมย์  ในเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2549

 

บรรยากาศการสร้างเครือข่ายแบบมุ่งเป้า (14 ต.ค. 48)


และมีนักวิจัยให้ความเห็นว่า แบบตอบรับคลุมเครือ ทำให้เข้าใจผิดว่าสามารถเลือกได้เองที่จะนำเสนอแบบบรรยายหรือโปสเตอร์ บางคนต้องนำเสนอแบบโปสเตอร์ แต่เตรียมตัวมาเพื่อบรรยาย ทำให้ต้องออกไปจัดพิมพ์ในตัวเมืองเพชรบุรีอย่างเร่งด่วน เพื่อแสดงสปิริตในการเข้าร่วมงาน


4. หากปีหน้าจะมีการประชุมลักษณะนี้อีก คงต้องมีข้อตกลงร่วมกันและเคร่งครัด กับนักวิจัยในการรักษาเวลาในการนำเสนอให้กระชับและเผื่อเวลาให้ผู้ฟังได้ซักถามด้วย  ปรับแบบตอบรับให้ชัดเจน  มีการจัดทำและเผยแพร่เอกสารสรุปการประชุมเพื่อเป็นข้อมูลให้ศึกษาย้อนหลังได้   อีกส่วนหนึ่งคือการทำความเข้าใจลักษณะงาน ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานให้ชัดเจน เช่น การบันทึกภาพนิ่ง 

ข้อมูลข้างต้น เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ทีมงานท่านอื่น ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

อุรพิณ