Contact

เวทีวิชาการ "การจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน"

โครงการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน กำลังเตรียมงานที่จะจัดเวทีวิชาการ "เพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยย่อย 5 พื้นที่ ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดตราด จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งทางหน่วยจัดการความรู้ฯ ได้จัดเวทีวิชาการ ในวันที่ 30 พ.ย. 48 ณ ห้องบรรยาย 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ กทม.

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 5679, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #เครือข่าย#6#พื้นที่

Recent Posts 

Comments (0)