อิทธิพลการเปลี่ยนแปลง

     1. Globalization and Information Technology

     2. Internationalization

     3. Competition

     4. Standardization

     รายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป