จากความเคยชินทำให้เราหยิ่งทนง ว่าเรารู้แล้ว แต่ความรู้นั้นเป็นแบบรู้จริงหรือรู้จำ หากรู้จริงพูดเมื่อไหร่ก็ทำได้ แต่ถ้าเป็นแบบรู้จำนานๆไปก็จะค่อยๆลืมเลือน

ต้องรู้จริง รู้จริงต้องผ่านการปฏิบัติซ้ำๆ แล้วจึงกลายเป็นความรู้จริง จริงของเราอาจไม่ใช่จริงกับคนอื่นก็ได้

สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้คือ เมื่อไม่พร้อมอย่าทำ เมื่อไม่รู้จริงอย่าปฏิบัติเพราะอาจเกิดความเสียหายมากก็ได้