สืบเนื่องจากการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2549    นอร์ทเทิร์นเฮอริเทจ แอนด์กอล์ฟคลับ  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  ที่ประชุมได้มีการสรุปหัวข้อในระดมความคิดเห็นและพบว่าปัญหาเรื่อง การบริหารเวลาเป็นปัญหาร่วมกัน แสดงให้เห็นว่ายังขาดความรู้และทักษะในการบริหารเวลา จึงทำให้เกิดความเครียด ไม่มีความสุข ทำงานไม่สำเร็จ   และที่ประชุมทีมปันความรู้สู่ทีม  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2549  เห็นชอบให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารเวลา วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์  หัวหน้าภาควิชาการบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่ 8 กันยายน  2549  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.    ห้องประชุม 2  โดยเชิญผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประกอบด้วย  ทีมปันความรู้สู่ทีม  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการจัดการความรู้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  http://gotoknow.org/file/sompornp/Time+managment.ppt