หลังจากเรียนรู้และพัฒนางาน KM ตั้งแต่เริ่มเป็นโรงเรียนนำร่องมาได้1 ภาคเรียน ตอนนี้ทีมงาน KM ของเราเริ่มเข้าใจในระบบ KMมากพอสมควร และในวันที่ 15  พฤศจิกายน นี้ ทางโรงเรียนของเราก็จะได้เริ่มเดินเครื่อง KM ร่วมกับโรงเรียนนำร่องอีก 5  โรงเรียน ในการเป็นผู้นำในการขยายเครือข่ายไปยังโรงเรียนต่างๆ ภายในเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3  โดยจะมีการนำงาน KM ต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ทำจนสำเร็จลุล่วงไปแล้ว และที่กำลังเริ่มทำ ไปร่วมกันนำเสนอ ที่เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 3 เพื่อให้สถานศึกษาต่าง ๆที่สนใจ และตั้งใจที่จะเข้าร่วมกับระบบ KM  ได้มาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนนำร่องKM ของเราทั้ง 6 โรงเรียน