นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรียนรู้จากรูปธรรมเป็นนามธรรมได้บ้างแล้ว  นักเรียนสามารถอธิบายคำศัพท์จากคำจำกัดความที่สั้น และยาวขึ้น  ตลอดจนสร้างคำให้เกิดขึ้นได้มากขึ้น

คำประพันธ์นั้นมีว่า 

Can I have a job?

Said a bird to a bear.

Can you get me honey?

Asked the big brown bear.

No, I can't......But I can sing.

And I can fly everywhere.

That's no good to me.

Said the big brown bear.

เป็นคำพูด  ของ หมี กับนก นักเรียนแยกได้ว่า  ประโยคใดเป็นคำพูดของหมี และของนก

กระบวนการทำงาน คือ  จับกลุ่ม 4 คน  แบ่งหน้าที่กันไป อ่าน แปล  นำเสนอ  ทำผลงาน

นักเรียนทำงานได้ทันเวลา  ซึ่งสั่งไปคืนเดียว  ก็นำเสนอได้  ในระดับดี

       

 ในภาพ  นักเรียนที่เป็นตัวแทน นำเสนอผลงานที่ได้จัดทำ  จะเห็นได้ว่า นักเรียนให้ความสนใจ  มีทักษะกระบวนการกลุ่มอย่างชัดเจน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  ทำงานเป็นทีม  ได้

นอกจากนี้  คำประพันธ์ที่ได้เรียนไปแล้วนั้น นักเรียนนำไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ   เข้าใจความหมาย  ยกตัวอย่างได้ใกล้เคียง