๑๐.๐๐ น. เข้าประชุมเรื่องการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณคณาจารย์ ช่วงหลังเลิกประชุมประมาณ ๑๒.๓๐ น. ผมได้ข้อคิดอันหนึ่งว่า "ที่ใดมีกฎกติกามาก มีวินัยมาก แสดงให้เห็นว่าที่นั้นมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องมาก" จึงพูดออกไป ฝ่ายเลขาบอกว่า "เราต้องบอกว่าที่นั้นมีความไม่ชอบธรรมมาก" นั้นก็แสดงว่า ที่ใดมีกฏหมายเล่มโต ที่นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีการกระทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องสูงนั่นเอง