กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดให้ความรู้ KM เรื่อง ขบวนการจัดการความรู้และการประยุกต์การจัดการความรู้ในองค์กรแก่ชาวกิจการนักศึกษา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2549 โดยมีวิทยากรศิษย์อาจารย์วิจารณ์นำเสนอด้วยปลาทู  และคาดว่าจะนำ process KM อบรมให้แก่ชาวกองกิจเพิ่มเติม มีภาพบรรยากาศการอบรมโชว์ค่ะ ที่  http://student.psu.ac.th/news/view.php?n_id=257