เมื่อวันที่ 21  ตุลาคม  2549  มีการสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของพื้นที่ร้อยแก่นสาร โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของท่าน JJ  เพื่อเสนอผลการวิจัยเรื่อง  การสร้างการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อข้าวหอมมะลิ  ต่อกลุ่มเกษตรกร  ภาคราชการ  และภาคเอกชน  ว่าจะพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างไร  มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ  คุณวัลลภ  พิชญ์พงศ์ศา  รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด  ทราบว่าบริษัทได้มีพื้นที่ทดลองอยู่ที่จังหวัดพะเยา-เชียงราย  ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง  สายน้ำ  สามชีวิต  ที่ส่งเสริมความพอเพียง และเรื่องข้าวหอมมะลิด้วย  ดาราแสดงนำ  เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  สามารถติดตามชมได้ทางช่อง 7