ບົດສອບ ວິຊາ ຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ


ບົດທົດສອບຍ່ອຍ

ວິຊາ: ຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ 1 ເວລາ 60 ນາທີ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ....................... ລະບົບ 12+4 ສາຍອັງກິດ ຫ້ອງ A

 • 1.ເຫດໃດການສຶກສາຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ?
 • ກ. ການສຶກສາແມ່ນຂໍກຸນແຈເພື່ອໄຂທາງໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດໄດ້ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄວາມ
 • ຮູ້ນີ້ໄປພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ
 • ຂ. ການສຶກສາແມ່ນເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ນີ້ໄປ
 • ພັດທະນາຄອບຄົວຕົນເອງ
 • ຄ. ການສຶກສາແມານການຖ່າຍທອດວິຊາຄວາມຮູ້ຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລວບລວມໄວ້ຢ່າງເປັນລະບຽບໃຫ້ຄົນລຸ້ນໃໝ່ໄດ້
 • ສຶກສາ
 • 2.ເນື້ອໃນການສຶກສາສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ:
 • ກ. ການພັດທະນາການສຶກສາຕ້ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຕິດພັນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່
 • ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ
 • ຂ. ການສຶກສາແມ່ນຂະບວນການສົ່ງເສີມບຸກຄົນໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີຄວາມງອກງາມທາງກາຍ, ອາລົມ
 • ສັງຄົມ ແລະ ສະຕິປັນຍາຈະກາຍເປັນສະມັກຊິກທີ່ດີຂອງສັງຄົມທີ່ມີຄຸນນະທຳສູງ
 • ຄ. ການສຶກສາກາຍເປັນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເປັນພາລະກິດຂອງທົ່ວປວງຊົນ
 • ແລະ ໃຫ້ໝົດທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການພັດທະນາການສຶກສາ
 • 3.ທິດທາງລວມຂໍ້ໃດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການສຶກສາ ?
 • ກ. ການສຶກສາແມ່ນຂະບວນການສົ່ງເສີມບຸກຄົນໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕ
 • ຂ. ການພັດທະນາປະເທດຊາດນັ້ນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຊາວນາຢາກເຮັດນາແຕ່ບໍ່ມີຄວາມ
 • ຄ. ການພັດທະນາການສຶກສາຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຮູ້
 • ຕະຫຼອດຊີວິດ
 • 4.ເປັນຫຍັງຈິ່ງມີຈຸດໝາຍລວມການສຶກສາ ?
 • ກ. ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ມີອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ມີໂລກະທັດ
 • ວິທະຍາສາດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີແນວຄິດຄຸນສົມບັດດີ, ມີສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີ
 • ຄວາມດຸໜັ່ນຂະຫຍັນພຽງ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ
 • ຂ.ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ວິທະຍາສາດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີແນວຄິດຄຸນສົມບັດດີ, ມີ
 • ສະຕິຕໍ່ກົດໝາຍ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມດຸໜັ່ນຂະຫຍັນພຽງ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມ
 • ສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ
 • ຄ. ສ້າງຄົນລາວໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ມີອຸດົມການສັງຄົມນິຍົມ, ມີໂລກະທັດ
 • ວິທະຍາສາດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີລະບຽບວິໄນ, ມີຄວາມດຸໜັ່ນຂະຫຍັນພຽງ, ມີສຸຂະພາບ
 • ແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ
 • 5.ສິ່ງໃດກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກການສຶກສາ ?
 • ກ. ການສຶກສາຕ້ອງສົມທົບລະຫວ່າງທິດສະດີກັບພຶດຕິກຳຕົວຈິງ
 • ຂ. ການສຶກສາຕ້ອງສົມທົບລະຫວ່າງການຮຽນຮູ້ກັບປະຕິບັດຕົວຈິງ
 • ຄ. ການສຶກສາຕ້ອງສົມທົບລະຫວ່າງຄູກັບນັກຮຽນ

6. ຈຸດປະສົງ, ອົງປະກອບຂອງການຮຽນ-ການສອນທີ່ດີຕ້ອງປະກອບມີຫຍັງ?

ບົດທົດສອບຍ່ອຍ

ວິຊາ: ຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ 1 ເວລາ 60 ນາທີ

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ....................... ລະບົບ 12+4 ສາຍອັງກິດ ຫ້ອງ A

ຄໍາຊີ້ແຈງ: ໃຫ້ເອົາເຄື່ອງໝາຍ ( √ ) ທີ່ນັກສຶກສາເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງທີ່ສູດພຽງຄໍາຕອບດຽວ.

 • 1.ຜົນສຳເລັດໃນການສຶກສາຮໍ່ຮຽນຂອງນັກຮຽນນອກຈາກຂຶ້ນກັບສະພາບແວບລ້ອມຕົວຈິງແລ້ວ ມັນຍັງຂຶ້ນກັບຫຍັງ?
 • ກ. ເສີມແຮງຈູງໃຈ
 • ຂ. ແຮງຈູງໃຈ
 • ຄ. ການສ້າງແຮງຈູງໃຈ

2. ຜູ້ຮຽນແຕ່ລະຄົນມີປະສົບການ ແລະ ພື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້ແຕກຕ່າງກັນ ການຮຽນ ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ຜູ້ຮຽນສ້າງການພົວພັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ພົບໃໜ່ກັບປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມໝາຍໃໝ່ ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຂອງໃຜ ?

ກ. ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ພຶດຕິກຳນິຍົມ

ຂ. ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ແບບເງື່ອນໄຂຄະລາລິກ

ຄ. ທິດສະດີການຮຽນຮູ້ຂອງບລູມ

3. ຂໍ້ໃດໝາຍເຖິງການຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດ ?

ກ. ສິ່ງກະທົບ ການສຳພັດ ການຮັບຮູ້ ການຈື່ຈຳ ການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ

ການສະຫຼຸບລວມຍອດ ແນວຄວາມຄິດລວມຍອດ

ຂ. ການສຳພັດ ການຮັບຮູ້ ການຈື່ຈຳ ການແຍກຄວາມແຕກຕ່າງ

ຄ. ການຮັບຮູ້ ການຈື່ຈຳ ການສະຫຼຸບລວມຍອດ ແນວຄວາມຄິດລວມຍອດ

4. ຕ້ອງການກົນໄກ, ແຫ່ງຄວາມສາມາດໃນການທີ່ຈະອ້າງອີງ ແລະ ຈຳແນກປະເພດຂອງສິ່ງກະທົບ, ປະສົບການຮັບຮູ້ຕ່າງໆ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນຫຼາຍຂອງຂະບວນການໄດ້ຈັດປະເພດອັນນຳໄປສູ່ການຕອບສະໜອງຂັ້ນສຸດທ້າຍ

ເນື້ອໃນເທິງນີ້ແມ່ນການຮຽນຮູ້ຫຍັງ?

ກ. ການຮຽນຮູ້ຫຼັກການ

ຂ. ການຮຽນຮູ້ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ

ຄ. ການຮຽນຮູ້ແນວຄວາມຄິດ

5. ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈິ່ງມີຄວາມສາມາດຕໍ່ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນມີຈັກປະການ ?

ກ. 4 ປະການ ຂ. 5 ປະການ ຄ. 6 ປະການ

6. ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?

ກ. ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ຄົນຂຶ້ນໄປ

ຂ.ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 3 ຄົນ

ຄ.ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄົນກັບຄົນ

6. ວິຊາແນະແນວໄດ້ເປັນຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ປະເທດໃດ ?

ກ. ອົດສະຕາລີ ຂ. ອາເມລິກາ ຄ . ອັງກິດ

7. ເປັນຫຍັງຈິ່ງມີການແນະແນວ ?

ກ. ຂະບວນການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນໄດເຮັບເຖິງຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະໜັດ ແລະ ຄວາມສົນໃຈລວມທັງຄວາມ

ສາມາດທາງດ້ານສະຕິປັນຍາ ແລະ ຄວາມມຸ້ງຫວັງ.

ຂ. ຂະບວນການທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສາມາດ, ຄວາມຖະໜັດ ແລະ ຄວາມສັງລວມທັງສາມາດ, ຕັດສິນໃຈຫາແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາ

ຄ. ຂະບວນການເຂົ້າໃຈຕົວເອງໃນທຸກດ້ານເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໃນສັງຄົມ ແລະ ເຂົ້າໃຈສັງຄົມ

8. ຄຳວ່າ : ການແນະແນວການສຶກສາໝາຍວ່າຢ່າງໃດ?

ກ. ລັກສະນະຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີການປັບປຸງ ແລະ ປັບຕົນເອງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ

ຂ. ຂະບວນການທີ່ປະກອບດ້ວຍການບໍລິຫານອັນໜຶ່ງເຊິ່ງບໍລິການໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ

ຄ. ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ ແລະ ບູກຄົນໃນທາງການສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການເລືອກ

ວິຊາຮຽນຕາມຄວາມຕ້ອງການຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມຖະໜັດຂອງຕົນເອງ

9. ຄຳວ່າ: ການແນະແນວອາຊີບໝາຍຄວາມວ່າຢ່າງໃດ ?

ກ. ໃຫ້ຮູ້ຈັກເລືອກວິຊາຮຽນ ຫຼື ໂປຼແກຼມການຮຽນເຊັ່ນ: ຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ

ຂ. ການວາງແຜນຊີວິດ ດ້ານການສຶກສາໃນອານາຄົດ

ຄ. ຂະບວນການຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນໃຫ້ຮູ້ຈັກເລືອກວິທີດຳເນີນຊີວິດໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ

10. ໃຫ້ນັກສຶກສາອ່ານຂໍ້ມູນລົງນີ້ ແລະ ພ້ອມທັງໃສ່ຊື່ເປັນໜ້າສົນໃຈ

ການແນະແນວເປັນການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຄົນ ພັດທະນາເສີມສ້າງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນມີຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈຕົນເອງຮູ້ຈັກສະພາບແວບລ້ອມຕົວ, ຮູ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຕົນເອງໄດ້ຕົນເອງ.

ກ. ການແນະແນວຈັດຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນ

ຂ. ການແນະແນວເປັນການບໍລິການໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນທຸກຄົນ

ຄ. ການແນະແນວເປັນການບໍລິການຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແນະແນວໃນທູກຂັ້ນຮຽນ

11. ຄຳວ່າ: ຄູ ໝາຍຄວາມຢ່າງໃດ?

ກ. ຄູໝາຍຄວາມວ່າເປັນແມ່ທີສອງຂອງເດັກ

ຂ. ຄູໝາຍຄວາມວ່າເປັນເຮືອຮັບຈ້າງ

ຄ. ຄູໝາຍຄວາມວ່າເປັນຜູ້ມີຄວາມໝັກແໜ້ນ, ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບຈາກນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ເປັນຜູ້ສັ່ງສອນເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້

12. ເປັນຫຍັງຄູຈິ່ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ?

ກ. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດູແລຄວາມທຸກສຸກຂອງນັກຮຽນ

ຂ. ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນເມື່ອມີບັນຫາ

ຄ. ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນໃນຍາມຕ້ອງການຄຳປຶກສາ

13. ຄຳວ່າ: ບຸກຄະລິກະພາບຄູ ໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ກ. ຄຸນລັກສະນະທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ເຊິ່ງລວມຢູ່ຕົວບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງ

ຂ. ຄຸນລັກສະນະທັງພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ ເຊິ່ງລວມຢູ່ຕົວບຸກຄົນ

ຄ. ຄຸນລັກສະນະພາຍໃນຂອງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງ

14. ມະນຸດສຳພັນໝາຍເຖິງຫຍັງ?

ກ. ຄູອາຈານຕ້ອງປະພຶດໃຫ້ເປັນຜູ້ມີນໍ້າໃຈຮັກຫອມນັກຮຽນ

ຂ. ຄູອາຈານຕ້ອງປະພຶດໃຫ້ເປັນຜູ້ມະນຸດສຳພັນອັນດີ

ຄ. ຄູອາຈານຕ້ອງປະພຶດໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໝູ່ຄູ່ດ້ວຍກັນ

15. ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາແມ່ນຫຍັງ ?

ກ. ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນດົນໂລກນີ້

ຂ. ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນບົນພື້ນຖານອັນດີງາມ

ຄ. ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວບລ້ອມຂອງວັດຖູສິ່ງຂອງ

16.ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ແລະ ຈະລິຍະທຳກ່ຽວກັບຕົນເອງ ແລະ ເປັນການຮັບຮູ້ວ່າຄົນອື່ນຮັບຮູ້ຕົນເອງຄືແນວໃດການຮັບຮູ້ຕົນເອງອາດປ່ຽນແປງໄປຕາມເຫດ ແລະ ຜົນ ແມ່ນການຮັບຮູ້ຫຍັງ?

ກ. ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງ

ຂ. ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຜູ້ອື່ນ

ຄ. ຮັບຮູ້ສະພາບແວບລ້ອມ

17. ເປັນຫຍັງຈິ່ງຈຳເປັນຂອງການວາງແຜນການສອນ?

ກ. ຄູຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳເລັດສູງ ໃນການສອນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ຈະແມ່ນຄູທີ່ມີການກະກຽມແຜນການສອນເປັນຢ່າງດີ

ຂ. ຄູຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳເລັດສູງ ໃນການສອນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຈະແມ່ນຄູທີ່ບໍມີການກະກຽມແຜນການສອນເປັນຢ່າງດີ

ຄ.ຄູຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳເລັດສູງ ໃນການສອນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຈະແມ່ຮຄູທີ່ມີການແຕ່ງບົດສອນລະອຽດ

18.ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການວາງແຜນການສອນ

ກ. ຄູສອນສະດວກສະບາຍໃນການສອນ

ຂ. ສ້າງຄວາມໜັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈໃນການສອນ

ຄ. ໃຫ້ຜູ້ອື່ນສອນຕ່າງເຮົາໄດ້ໃນຍາມຄາວຽກ

19. ການແຕ່ງບົດສອນເປັນແນວໃດ ?

ກ. ການແຕ່ງບົດສອນແມ່ນກຳນົດແບບຢ່າງຕາຍຕົວ

ຂ. ບໍແຕ່ງບົດສອນກໍ່ສອນນັກຮຽນໄດ້

ຄ. ການແຕ່ງບົດສອນບໍ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕາຍຕົວ ມັນຂຶ້ນກັບເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະຫົວຂໍ້ແຕ່ລະບົດ.

20. ວິທີສອນລວມມີຈັກວິທີ?

ກ . 1 ວິທີ ຂ. 2 ວິທີ ຄ. 3 ວິທີ 

หมายเลขบันทึก: 568707เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2014 14:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2014 14:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

หายไปนานมากๆ

สบายดีไหมครับ

ไปลองใช้โปรแกรมแปลมาครับ

ลองใช้เบราว์เซอร์ใหม่ มาพร้อมการแปลภาษาอัตโนมัติดาวน์โหลด Google Chromeแปลภาษา

1 heddai kansuksa ching mikhuaamsamkhan
k kansuksa aemnkho kunaech pheu khai thang hai khonhao samad aekkhaibanha sividdai lae samad namoaokhuaam
hu ni pai phadthana naithukkhongkheduaiakngan
kh kansuksa aemn hedhai khonhao mikhuaamhu pai phadthanapathedsad lae samad namoao khuaamhu nipai
phadthana khobkhuatonoeng
kh kansuksa aem an kanthaithod visa khuaamhu tangthi dai luabluam vai yangpen labiab hai khon lunmaidai
suksa
2 neuonai kansuksa samkhanthisud aemn
k kanphadthana kansuksa tonghaisodkhong lae tidphankab kanphadthanasedthakid sangkhomthi
sodkhongkabsaphab khuaampenchingkhongaetlathongthin
kh kansuksa aemn khabuankan songsoem bukkhon hai chaloentoebot lae mikhuaam ngokngam thang kai alom
sangkhom lae satipnaia chakaipen samak sik thidi khongsangkhom thimi khunna thamsung
kh kansuksa kaipen chaikang khong kanphadthanasabphanyakonmanud pen phalakid khongthouapuangson
lae hai modthukkhon misuanhuam khao naikanphadthanakansuksa
3 thidthang luam kho dai thipenpaojd tokansuksa
k kansuksa aemn khabuankan songsoem bukkhon hai chaloentoebot
kh kanphadthana pathedsad nan ko botangjangkab sauana yak hedna aetbomikhuaam
kh kanphadthana kansuksa tong habpakanhai khondai khajaituayanghobdan lae miookaddaihianhu
tarodsivid

4 penjangching mi chudmai luamkansuksa
k sang khonlav haipen phonlameuong di mi noachai haksad mi udomkan sangkhomninyom mi olkathad
vithanyasad mikhuaamhukhuaamsamad miaenuakhid khunsombad di misati to kodmai mi labiab vinai mi
khuaam du nan khajan phiang mi sukhaphabaekhngaehng lae mikhuaam sivilaithangdanchidchai
kh sang khonlav haipen phonlameuong di vithanyasad mikhuaamhukhuaamsamad miaenuakhid khunsombad di mi
sati to kodmai mi labiab vinai mikhuaam du nan khajan phiang mi sukhaphabaekhngaehng lae mikhuaam
sivilaithangdanchidchai
kh sang khonlav haipen phonlameuong di mi noachai haksad mi udomkan sangkhomninyom mi olkathad
vithanyasad mikhuaamhukhuaamsamad mi labiab vinai mikhuaam du nan khajan phiang misukhaphab
aekhngaehng lae mikhuaam sivilaithangdanchidchai
5 singdai kiauakhongkab rakkansuksa
k kansuksa tong somthob lavang thidsadi kab phudtikamtuaching
kh kansuksa tong somthob lavang kan hianhu kabpatibadtuaching
kh kansuksa tong somthob lavang khu kabnakhian

6 chudpasong ongpakobkhong kanhian kanson thidi tong pakobmi jang

bod thodsobnyony

visa rakkan sonmadthanyomton 1 vela 60 nathi

sulaenamsakun labob 124 saiangkid hong A

khoa siaechng haioaokheuongmai thi naksuksa henva thuktong thi sud phiang khoatob diav

1 phonsamled nai kansuksa ho hian khongnakhian nokchak khunkab saphab aeuab lomtuachingaelv mnaiang khunkab jang
k soem aehng chungchai
kh aehng chungchai
kh kansang aehng chungchai

2 phu hian aetlakhonmipasobkan lae phunthan khuaamhabhuaetktangkan kanhian chakoedkhun chakkan thiphu hian sang kanphuaphan lavang singthi phob nai kabpasobkan lae mikhuaammaimai thidsadi kan hianhukhongphai

k thidsadi kan hianhu phudtikamninyom

kh thidsadi kan hianhu aebb ngeuonkhai khalalik

kh thidsadi kan hianhu khong blum

3 kho dai maithoeng kan hianhuaenuakhuaamkhid

k singkathob kansamphad kanhabhu kan chucham kan aenykkhuaamaetktang

kan sarubluamnyod aenuakhuaamkhidluamnyod

kh kansamphad kanhabhu kan chucham kan aenykkhuaamaetktang

kh kanhabhu kan chucham kan sarubluamnyod aenuakhuaamkhidluamnyod

4 tongkan konkai aehng khuaamsamad naikan thichaanging lae chamaenk paphed khong sing kathob pasobkan habhutang pen padchai samkhan rai khongkhabuankan daichad paphed an nampaisu kan tobsanongkhansudthai

neuonai thoeng niaemn kan hianhu jang

k kan hianhurakkan

kh kan hianhu duanykanaekkhaibanha

kh kan hianhuaenuakhuaamkhid

5 kanbolihan khomunkhauasan ching mikhuaamsamad to nakhian madthanyomton michakpakan

k 4 pakan kh 5 pakan kh 6 pakan

6 kanbolikan hai kham puksa mikhuaammai vaaenuadai

k khabuankan suanyheu thikoedchak kanphuaphanhuammulavang 2 khonkhunpai

kh khabuankan suanyheu thikoedchak kanphuaphanhuammulavang 3 khon

kh khabuankan suanyheu thikoedchak kanphuaphanhuammu lavang khonkabkhon

6 visa nae aenuadai pentonkamnoed lae khajaitua yupatheddai

k odsatali kh amelika kh angkid

7 penjangching mikan naeaenv

k khabuankan thisuanyhai bukkhon dai heb thoeng khuaamsamad khuaam tha nad lae khuaam son chailv m thangkhuaam

samad thangdansatipnaia lae khuaam mung vang

kh khabuankan thihedhai khonhao habhu thoeng khuaamsamad khuaam tha nad lae khuaam sangluam thang samad tadsinchai ha aenuathangaekkhaibanha

kh khabuankan khaochai tuaoeng naithukdan khaochai khonunnaisangkhom lae khaochaisangkhom

8 khamva kan nae aenv kansuksa maiva yangdai

k laksana suanyhai bukkhonmikanpabpung lae pab tonoenghaidithisud

kh khabuankan thi pakobduany kanbolihan annung soeng bolikan haiaekbukkhon

kh khabuankan suanyheuonakhian lae buk khon naithangkansuksa pheuohai mikhuaamhu khuaamkhaochai naikanleuok

visa hian tamkhuaamtongkankhuaamsamad lae khuaam tha nadkhongtonoeng

9 khamva kan nae aenv asib maikhuaamvayangdai

k haihuchak leuok visahian ru opaekm kanhian sen huchak namsairaksud

kh kanuaangaephnsivid dan kansuksanaioanakhod

kh khabuankan suanyheu bukkhon haihuchak leuok vithi damnoen sivid daiyangmosom

10 hai naksuksa ankhomun longni lae phomthang saisupennasonchai

kan nae aenv pen kanbolikan haiaek nakhianthukkhon phadthana soemsang nakhian aetlakhon mikhuaamsamad khaochai tonoeng huchak saphab aeuab lom tua hu aekkhaibanha khongtonoeng dai tonoeng

k kan nae aenv chadkhun pheuopongkan banhabeuongton

kh kan nae aenv pen kanbolikan haiaek nakhianthukkhon

kh kan nae aenv pen kanbolikantoneuong lae nae aenv nai thuk khanhian

11 khamva khu maikhuaam yangdai

k khu maikhuaamva penaem thisongkhongdek

kh khu maikhuaamva pen heuohabchang

kh khu maikhuaamva penphu mikhuaam mak aenn penphu daihabkan khaolob chak nakhian naksuksa penphu sangson penphu thaithodkhuaamhu

12 penjang khu ching minathihabphidsob

k khumkhong lae duael khuaamthuk sukkhongnakhian

kh suanyheu nakhian meuomibanha

kh suanyheu nakhian nainyam tongkan khampuksa

13 khamva bukkha li kaphabkhu maithoeng jang

k khunlaksana thuksingthukyang thangphainok lae phainai soeng luam yu tua bukkhondai bukkhonnung

kh khunlaksana thangphainok lae phainai soeng luam yu tuabukkhon

kh khunlaksana phainai khong bukkhondai bukkhonnung

14 manud samphan maithoeng jang

k khuoachan tong paphud hai penphu mi noachai hakhomnakhian

kh khuoachan tong paphud hai penphu manud samphnoandi

kh khuoachan tong paphud haikhuaamsuanyheu mukhuduanykan

15 sivid khongkhonhaoaemnjang

k damlongsivid yunai donolkni

kh damlongsivid yunai bonphunthanandingam

kh damlongsivid yunai saphab aeuab lom khong vad thusingkhong

16 kan habhu kiauakabkhuaamsamad lae cha linya tham kiauakabtonoeng lae penkan habhuva khonun habhu tonoeng khuaenuadai kan habhu tonoeng ad pianaepng paitamhed lae phon aemnkan habhu jang

k habhu kiauakabtonoeng

kh habhu kiauakabphuun

kh habhu saphab aeuablom

17 penjangching champen khong kanuaangaephn kanson

k khu phuthimi khuaamsamledsung naikan son suanruangrai chaaemn khu thimi kankakiam aephnkan sonpenyangdi

kh khu phuthimi khuaamsamledsung naikan son suan ruangrai chaaemn khu thi bo mi kankakiam aephnkan sonpenyangdi

kh khu phuthimi khuaamsamledsung naikan son suan ruangrai cha aem h khu thimi kanaetng bod sonlaoiad

18 khunpaojdkhong kanuaangaephnkanson

k khuson saduaksabai naikanson

kh sangkhuaam nan chai haiaekkhu lae mikhuaamhusuk sabaichai naikanson

kh haiphuun son tang haodai nainyamkhauaiak

19 kanaetng bod sonpenaenuadai

k kanaetng bod son aemn kamnod aebbyangtaitua

kh bo aetng bod son ko son nakhiandai

kh kanaetng bod son bo daikamnoduaaitaitua man khunkab neuonai khongaetla huakho aetlabod

20 vithi son luammi chak vithi

k 1 vithi kh 2 vithi kh 3 vithi

1 . ทำไม การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญA. การศึกษา เป็นกุญแจสำคัญใน วิธีที่เรา สามารถแก้ปัญหา ของชีวิตและ สามารถนำความรู้นี้ ในการพัฒนา ในทุกพื้นที่B. การศึกษาเป็น สิ่งที่เรากำลัง จะไปพัฒนา ประเทศและ สามารถ นำความรู้ นี้ไปยังพัฒนา ครอบครัว ของตัวเองC. การศึกษา แน่นอน ที่ผ่านการ รวบรวม ความรู้ทางเทคนิค ในการที่จะ ปล่อย ใหม่การศึกษา2. ใน การศึกษา เป็น สิ่งที่สำคัญ มากที่สุดA. การศึกษา และ การพัฒนา จะต้องสอดคล้องกับ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมที่สอดคล้องกับ ความเป็นจริงของ ท้องถิ่นB. การศึกษา เป็นกระบวนการที่ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ส่วนบุคคลและ คู่ ร่างกายอารมณ์สังคม และภูมิปัญญา ที่จะเป็นสมาชิก ที่ดีของ สังคม ที่มีคุณธรรม สูงC. การศึกษาเป็น หัวใจสำคัญที่ทำให้ การพัฒนา ของสารประกอบ ภารกิจ ทรัพยากรมนุษย์และ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา ของการศึกษาทิศทาง ของการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ ใด ๆ 3. ?A. การศึกษา เป็นกระบวนการที่ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ส่วนบุคคลB. ประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ที่ ไม่ชอบ เกษตรกร จะได้ไม่ต้องC. การศึกษา การพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า การเจริญเติบโตและ โอกาสทางเศรษฐกิจ ที่จะเรียนรู้ชีวิต
4. ทำไม จุดมุ่งหมาย ของการศึกษา ?A. เขาให้ คน เป็นพลเมือง ที่ดี ตั้งแต่ ประตู เป็น สังคมนิยม ที่เหมาะ กับ มุมมองวิทยาศาสตร์ มีความรู้ และทักษะการ คิด คุณสมบัติ ตามกฎหมาย ที่มี ระเบียบวินัย ด้วยขยัน ยากพอ มีสุขภาพดี แข็งแรง และวิธีการ ทางอารมณ์B. คนให้ เขา เป็นพลเมือง ที่ดีของ วิทยาศาสตร์ มีความรู้ และทักษะการ คิด คุณลักษณะ ที่มีกฎหมาย พฤติกรรมการ มี ระเบียบวินัย ที่มี ความขยันหมั่นเพียร อย่างหนักพอ มีสุขภาพดี และแข็งแรงวิธี ทางอารมณ์C. เขาให้ คน เป็นพลเมือง ที่ดี ตั้งแต่ ประตู เป็น สังคมนิยม ที่เหมาะ กับ มุมมองวิทยาศาสตร์ ความรู้ทักษะ ที่มี ระเบียบวินัย ที่มี ความขยันหมั่นเพียร อย่างหนักพอ มีสุขภาพดีและวิธีการ ที่แข็งแกร่ง ทางอารมณ์5. อะไร ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา หรือไม่A. การศึกษา ต้องรวม ทฤษฎีที่มีพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นจริงB. การศึกษา ต้องรวม การเรียนรู้ ด้วยการ ปฏิบัติC. การศึกษา ต้องรวม ระหว่าง ครู กับนักเรียน6 องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ - . การเรียนการสอน จะต้องมี อะไรการทดสอบ ย่อยหลักสูตร: หลักการ ของ การเรียนการสอน 1-60 นาที มัธยมศึกษาชื่อ และ นามสกุลของ ระบบ ....................... 12 ชั้น 4สาย อังกฤษบ่งบอกถึงการ ได้รับอนุญาตให้ ทำเครื่องหมาย( √ ) ให้นักเรียนหา สูตรที่เหมาะสมเพียง
1 . ความสำเร็จใน การเพิ่ม สถานที่ท่องเที่ยว ของนักเรียน การศึกษา สัญญา ที่ล้อมรอบมัน ยังขึ้นอยู่กับ อะไรA. แรงจูงใจ เพิ่มเติมB. แรงจูงใจC. แรงจูงใจ2. ผู้เรียน แต่ละคน มีประสบการณ์และ ความรู้พื้นฐานของ โรงเรียน ที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นจาก ผู้ที่ สร้างขึ้นระหว่าง การค้นพบ ประสบการณ์ที่ มีประสบการณ์ และทฤษฎีใหม่ ของการเรียนรู้ ที่ ?A. ทฤษฎี การเรียนรู้พฤติกรรม นิยมB. การเรียนรู้ ทฤษฎี เวลา ประดิษฐ์ ออสตินC. ทฤษฎี ของการเรียนรู้ blum3. วิธีการ เรียนรู้แนวคิด ?A. ผลกระทบของการ ตระหนักถึง ความแตกต่างของการแยก จำสรุป แนวคิด ขั้นต้น รวมB. สัมผัส การรับรู้ จำ จะแยก ที่แตกต่างกันC. การรับรู้ จดจำ สรุป แนวคิด ขั้นต้น รวม4. กลไก ที่ต้องการ ความสามารถในการ อ้างอิง และระบุ ชนิดของ ผลกระทบที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็น กุญแจสำคัญของกระบวนการในการจำแนก การตอบสนองที่ สุดท้าย นำเนื้อหาข้างต้น เรียนรู้A. หลักการ การเรียนรู้B. การเรียนรู้ โดยการแก้ ปัญหาC. แนวคิด การเรียนรู้5. การบริหาร ข้อมูล เพื่อให้ นักเรียน สามารถมี ผลหรือไม่A. 4 ข 5 บริการ 6 คนที่6. บริการ ให้คำปรึกษา หมายถึง อะไรA. ผลประโยชน์ จาก กระบวนการ ความร่วมมือระหว่าง 2 หรือมากกว่าB. กระบวนการ ประโยชน์ จากความร่วมมือ ระหว่าง 3ผลประโยชน์ จาก กระบวนการ C. ความร่วมมือ ระหว่างผู้คน6. หลักสูตร การแนะนำ การกำเนิดและ การเจริญเติบโตของ ประเทศหรือไม่A. ออสเตรเลีย ข ทอง อเมริกัน สหราชอาณาจักร7. ทำไมคุณ มี?A. กระบวนการที่ ช่วยให้บุคคล สามารถ ฮีบรู และ เก่ง และความกังวล รวมสามารถ ภูมิปัญญา ทางการเมือง และความปรารถนาB. กระบวนการช่วยให้เรามี ความสามารถในการ รับรู้และ เก่ง ทั้ง งบการเงินรวมและ สามารถตัดสินใจได้ว่า วิธีการแก้C. กระบวนการของ การทำความเข้าใจ ตัวเอง ในทุกด้าน ของสังคมและ เข้าใจ คนอื่น ๆ ในสังคม8. ที่ การศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ได้หรือไม่A. ตัวอักษรที่ ช่วยให้บุคคล ในการปรับปรุงและ ปรับ ตัวเองให้ ดีที่สุดB. กระบวนการประกอบด้วย บริการดูแลระบบสำหรับ การที่บุคคลC. กระบวนการ ที่จะ ช่วยให้นักเรียน และแขก ใน การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ทางเลือกที่หลักสูตร ที่ต้องการ ทักษะและความ เก่ง ของตัวเอง9. แนะนำ อาชีพ ที่หมายความว่าA. วิธีการเลือก เรื่องหรือโปรแกรม เช่น วิธีการใช้ หลักสูตรB. ชีวิต การวางแผน การศึกษา ในอนาคตC. กระบวนการ ที่จะช่วยให้ คนรู้ วิธีที่จะอยู่ อย่างเหมาะสม10 . ให้ นักเรียน ข้อมูล และชื่อที่น่าสนใจบทนำ เป็นบริการ ให้นักเรียนทุกคนมีการพัฒนา สร้าง ความสามารถของนักเรียน แต่ละคนที่จะ เข้าใจ ตัวเอง รู้ สถานการณ์จม รอบเมือง และแก้ไขปัญหา ของตัวเองA. คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการ ป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาB. แนะนำ การให้บริการแก่ นักเรียนทุกคนC. บริษัท ได้นำ กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ นำมาใช้ใน ทึก11. ที่ ฉันหมายความว่ามัน !A. ผมหมายถึงลูกคนที่สองB. ผมหมายถึง การจ้างงานC. ผมหมายถึง คนที่กำลัง ดัง จะได้รับ ความเคารพ จากนักเรียน นักศึกษาจะได้ เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้12. ทำไมถึงมี ค่าใช้จ่าย หรือไม่A. การดูแล สุขภาพ การจัดการและ ความต้องการของนักเรียนB. ช่วยให้นักเรียน เมื่อมีปัญหาC. ช่วยให้นักเรียน ในความต้องการของ การให้คำปรึกษา13. การ ที่ ครูผู้สอน ที่มีคุณภาพ ให้บริการ บุคลากร หมายถึงอะไรA. คุณสมบัติ ทุกอย่าง ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งรวมถึงการ ที่คนคนหนึ่งB. ลักษณะ ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งรวมถึง บุคคลที่C. ลักษณะของ บุคคล ภายในหนึ่ง14. ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ หมายความว่าอย่างไรA. ครู อาจต้องการที่จะ มีสภาพแวดล้อม ที่น่ารักสำหรับนักเรียนB. ครูผู้สอน จำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ได้เป็นอย่างดีC. ครูผู้สอน อาจจะต้อง ช่วยเพื่อนด้วย15 . ชีวิต ที่นี่A. ที่อาศัยอยู่ใน โลกB. ที่อาศัยอยู่บน พื้นฐานของการ ปรับC. สภาพความเป็นอยู่ ในบริบทของการ ขัดถู ของ อ่างล้างมือ16. การรับรู้อาจจะเป็น ซีรีส์ เกี่ยวกับตัวเองและตระหนักดีว่า คนอื่นมอง ตัวเองว่า ที่จะ ตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลง ของตัวเอง ที่มีศักยภาพ ทำให้เกิด และผลกระทบ ที่จะ รับรู้ อะไรA. ได้รับการยอมรับ ในตัวเองB. รู้เกี่ยวกับ คนอื่น ๆC. ตระหนักถึง สัญญาของ สิ่งแวดล้อม17 . ทำไมถึง ความจำเป็น ของการวางแผน หรือไม่A. ครูที่ ประสบความสำเร็จใน ส่วนใหญ่ของ ครูผู้สอน มีการเตรียม แผนการสอน เป็นอย่างดีB. บทเรียน ครูที่ มีการสอน ในส่วนใหญ่ ของครูที่ ไม่ได้เตรียม วางแผน เป็นอย่างดีC. ครูที่ ได้เสร็จสิ้นการ ส่วนใหญ่ของ ครู ที่นักเรียนจะต้องศึกษา รายละเอียด18 . ประโยชน์ของการ จัดทำแผนA. ครูผู้สอน มีความสะดวกสบาย ใน การเรียนการสอนB. เพื่อให้แน่ใจว่า ครูและ รู้สึกสะดวกสบายใน การเรียนการสอนC. ซึ่งแตกต่างจาก คนอื่น ๆ ใน งาน19 . การเรียนการสอน วิธีการปรุงอาหาร ?A. การศึกษากำหนด รูปแบบ ที่เห็นได้ชัดB. ฉันไม่ สอนนักเรียนC. การกำหนด ช่วงที่ ไม่ได้ตั้งค่า มันขึ้นกับ เนื้อหา ของแต่ละ ชื่อเรื่อง20 . รวมถึง วิธีการ สอน

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี