ความเห็น


ไปลองใช้โปรแกรมแปลมาครับ

ลองใช้เบราว์เซอร์ใหม่ มาพร้อมการแปลภาษาอัตโนมัติดาวน์โหลด Google Chromeแปลภาษา

1 heddai kansuksa ching mikhuaamsamkhan
k kansuksa aemnkho kunaech pheu khai thang hai khonhao samad aekkhaibanha sividdai lae samad namoaokhuaam
hu ni pai phadthana naithukkhongkheduaiakngan
kh kansuksa aemn hedhai khonhao mikhuaamhu pai phadthanapathedsad lae samad namoao khuaamhu nipai
phadthana khobkhuatonoeng
kh kansuksa aem an kanthaithod visa khuaamhu tangthi dai luabluam vai yangpen labiab hai khon lunmaidai
suksa
2 neuonai kansuksa samkhanthisud aemn
k kanphadthana kansuksa tonghaisodkhong lae tidphankab kanphadthanasedthakid sangkhomthi
sodkhongkabsaphab khuaampenchingkhongaetlathongthin
kh kansuksa aemn khabuankan songsoem bukkhon hai chaloentoebot lae mikhuaam ngokngam thang kai alom
sangkhom lae satipnaia chakaipen samak sik thidi khongsangkhom thimi khunna thamsung
kh kansuksa kaipen chaikang khong kanphadthanasabphanyakonmanud pen phalakid khongthouapuangson
lae hai modthukkhon misuanhuam khao naikanphadthanakansuksa
3 thidthang luam kho dai thipenpaojd tokansuksa
k kansuksa aemn khabuankan songsoem bukkhon hai chaloentoebot
kh kanphadthana pathedsad nan ko botangjangkab sauana yak hedna aetbomikhuaam
kh kanphadthana kansuksa tong habpakanhai khondai khajaituayanghobdan lae miookaddaihianhu
tarodsivid

4 penjangching mi chudmai luamkansuksa
k sang khonlav haipen phonlameuong di mi noachai haksad mi udomkan sangkhomninyom mi olkathad
vithanyasad mikhuaamhukhuaamsamad miaenuakhid khunsombad di misati to kodmai mi labiab vinai mi
khuaam du nan khajan phiang mi sukhaphabaekhngaehng lae mikhuaam sivilaithangdanchidchai
kh sang khonlav haipen phonlameuong di vithanyasad mikhuaamhukhuaamsamad miaenuakhid khunsombad di mi
sati to kodmai mi labiab vinai mikhuaam du nan khajan phiang mi sukhaphabaekhngaehng lae mikhuaam
sivilaithangdanchidchai
kh sang khonlav haipen phonlameuong di mi noachai haksad mi udomkan sangkhomninyom mi olkathad
vithanyasad mikhuaamhukhuaamsamad mi labiab vinai mikhuaam du nan khajan phiang misukhaphab
aekhngaehng lae mikhuaam sivilaithangdanchidchai
5 singdai kiauakhongkab rakkansuksa
k kansuksa tong somthob lavang thidsadi kab phudtikamtuaching
kh kansuksa tong somthob lavang kan hianhu kabpatibadtuaching
kh kansuksa tong somthob lavang khu kabnakhian

6 chudpasong ongpakobkhong kanhian kanson thidi tong pakobmi jang

bod thodsobnyony

visa rakkan sonmadthanyomton 1 vela 60 nathi

sulaenamsakun labob 124 saiangkid hong A

khoa siaechng haioaokheuongmai thi naksuksa henva thuktong thi sud phiang khoatob diav

1 phonsamled nai kansuksa ho hian khongnakhian nokchak khunkab saphab aeuab lomtuachingaelv mnaiang khunkab jang
k soem aehng chungchai
kh aehng chungchai
kh kansang aehng chungchai

2 phu hian aetlakhonmipasobkan lae phunthan khuaamhabhuaetktangkan kanhian chakoedkhun chakkan thiphu hian sang kanphuaphan lavang singthi phob nai kabpasobkan lae mikhuaammaimai thidsadi kan hianhukhongphai

k thidsadi kan hianhu phudtikamninyom

kh thidsadi kan hianhu aebb ngeuonkhai khalalik

kh thidsadi kan hianhu khong blum

3 kho dai maithoeng kan hianhuaenuakhuaamkhid

k singkathob kansamphad kanhabhu kan chucham kan aenykkhuaamaetktang

kan sarubluamnyod aenuakhuaamkhidluamnyod

kh kansamphad kanhabhu kan chucham kan aenykkhuaamaetktang

kh kanhabhu kan chucham kan sarubluamnyod aenuakhuaamkhidluamnyod

4 tongkan konkai aehng khuaamsamad naikan thichaanging lae chamaenk paphed khong sing kathob pasobkan habhutang pen padchai samkhan rai khongkhabuankan daichad paphed an nampaisu kan tobsanongkhansudthai

neuonai thoeng niaemn kan hianhu jang

k kan hianhurakkan

kh kan hianhu duanykanaekkhaibanha

kh kan hianhuaenuakhuaamkhid

5 kanbolihan khomunkhauasan ching mikhuaamsamad to nakhian madthanyomton michakpakan

k 4 pakan kh 5 pakan kh 6 pakan

6 kanbolikan hai kham puksa mikhuaammai vaaenuadai

k khabuankan suanyheu thikoedchak kanphuaphanhuammulavang 2 khonkhunpai

kh khabuankan suanyheu thikoedchak kanphuaphanhuammulavang 3 khon

kh khabuankan suanyheu thikoedchak kanphuaphanhuammu lavang khonkabkhon

6 visa nae aenuadai pentonkamnoed lae khajaitua yupatheddai

k odsatali kh amelika kh angkid

7 penjangching mikan naeaenv

k khabuankan thisuanyhai bukkhon dai heb thoeng khuaamsamad khuaam tha nad lae khuaam son chailv m thangkhuaam

samad thangdansatipnaia lae khuaam mung vang

kh khabuankan thihedhai khonhao habhu thoeng khuaamsamad khuaam tha nad lae khuaam sangluam thang samad tadsinchai ha aenuathangaekkhaibanha

kh khabuankan khaochai tuaoeng naithukdan khaochai khonunnaisangkhom lae khaochaisangkhom

8 khamva kan nae aenv kansuksa maiva yangdai

k laksana suanyhai bukkhonmikanpabpung lae pab tonoenghaidithisud

kh khabuankan thi pakobduany kanbolihan annung soeng bolikan haiaekbukkhon

kh khabuankan suanyheuonakhian lae buk khon naithangkansuksa pheuohai mikhuaamhu khuaamkhaochai naikanleuok

visa hian tamkhuaamtongkankhuaamsamad lae khuaam tha nadkhongtonoeng

9 khamva kan nae aenv asib maikhuaamvayangdai

k haihuchak leuok visahian ru opaekm kanhian sen huchak namsairaksud

kh kanuaangaephnsivid dan kansuksanaioanakhod

kh khabuankan suanyheu bukkhon haihuchak leuok vithi damnoen sivid daiyangmosom

10 hai naksuksa ankhomun longni lae phomthang saisupennasonchai

kan nae aenv pen kanbolikan haiaek nakhianthukkhon phadthana soemsang nakhian aetlakhon mikhuaamsamad khaochai tonoeng huchak saphab aeuab lom tua hu aekkhaibanha khongtonoeng dai tonoeng

k kan nae aenv chadkhun pheuopongkan banhabeuongton

kh kan nae aenv pen kanbolikan haiaek nakhianthukkhon

kh kan nae aenv pen kanbolikantoneuong lae nae aenv nai thuk khanhian

11 khamva khu maikhuaam yangdai

k khu maikhuaamva penaem thisongkhongdek

kh khu maikhuaamva pen heuohabchang

kh khu maikhuaamva penphu mikhuaam mak aenn penphu daihabkan khaolob chak nakhian naksuksa penphu sangson penphu thaithodkhuaamhu

12 penjang khu ching minathihabphidsob

k khumkhong lae duael khuaamthuk sukkhongnakhian

kh suanyheu nakhian meuomibanha

kh suanyheu nakhian nainyam tongkan khampuksa

13 khamva bukkha li kaphabkhu maithoeng jang

k khunlaksana thuksingthukyang thangphainok lae phainai soeng luam yu tua bukkhondai bukkhonnung

kh khunlaksana thangphainok lae phainai soeng luam yu tuabukkhon

kh khunlaksana phainai khong bukkhondai bukkhonnung

14 manud samphan maithoeng jang

k khuoachan tong paphud hai penphu mi noachai hakhomnakhian

kh khuoachan tong paphud hai penphu manud samphnoandi

kh khuoachan tong paphud haikhuaamsuanyheu mukhuduanykan

15 sivid khongkhonhaoaemnjang

k damlongsivid yunai donolkni

kh damlongsivid yunai bonphunthanandingam

kh damlongsivid yunai saphab aeuab lom khong vad thusingkhong

16 kan habhu kiauakabkhuaamsamad lae cha linya tham kiauakabtonoeng lae penkan habhuva khonun habhu tonoeng khuaenuadai kan habhu tonoeng ad pianaepng paitamhed lae phon aemnkan habhu jang

k habhu kiauakabtonoeng

kh habhu kiauakabphuun

kh habhu saphab aeuablom

17 penjangching champen khong kanuaangaephn kanson

k khu phuthimi khuaamsamledsung naikan son suanruangrai chaaemn khu thimi kankakiam aephnkan sonpenyangdi

kh khu phuthimi khuaamsamledsung naikan son suan ruangrai chaaemn khu thi bo mi kankakiam aephnkan sonpenyangdi

kh khu phuthimi khuaamsamledsung naikan son suan ruangrai cha aem h khu thimi kanaetng bod sonlaoiad

18 khunpaojdkhong kanuaangaephnkanson

k khuson saduaksabai naikanson

kh sangkhuaam nan chai haiaekkhu lae mikhuaamhusuk sabaichai naikanson

kh haiphuun son tang haodai nainyamkhauaiak

19 kanaetng bod sonpenaenuadai

k kanaetng bod son aemn kamnod aebbyangtaitua

kh bo aetng bod son ko son nakhiandai

kh kanaetng bod son bo daikamnoduaaitaitua man khunkab neuonai khongaetla huakho aetlabod

20 vithi son luammi chak vithi

k 1 vithi kh 2 vithi kh 3 vithi

1 . ทำไม การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญA. การศึกษา เป็นกุญแจสำคัญใน วิธีที่เรา สามารถแก้ปัญหา ของชีวิตและ สามารถนำความรู้นี้ ในการพัฒนา ในทุกพื้นที่B. การศึกษาเป็น สิ่งที่เรากำลัง จะไปพัฒนา ประเทศและ สามารถ นำความรู้ นี้ไปยังพัฒนา ครอบครัว ของตัวเองC. การศึกษา แน่นอน ที่ผ่านการ รวบรวม ความรู้ทางเทคนิค ในการที่จะ ปล่อย ใหม่การศึกษา2. ใน การศึกษา เป็น สิ่งที่สำคัญ มากที่สุดA. การศึกษา และ การพัฒนา จะต้องสอดคล้องกับ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมที่สอดคล้องกับ ความเป็นจริงของ ท้องถิ่นB. การศึกษา เป็นกระบวนการที่ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ส่วนบุคคลและ คู่ ร่างกายอารมณ์สังคม และภูมิปัญญา ที่จะเป็นสมาชิก ที่ดีของ สังคม ที่มีคุณธรรม สูงC. การศึกษาเป็น หัวใจสำคัญที่ทำให้ การพัฒนา ของสารประกอบ ภารกิจ ทรัพยากรมนุษย์และ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา ของการศึกษาทิศทาง ของการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ ใด ๆ 3. ?A. การศึกษา เป็นกระบวนการที่ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ส่วนบุคคลB. ประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ที่ ไม่ชอบ เกษตรกร จะได้ไม่ต้องC. การศึกษา การพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า การเจริญเติบโตและ โอกาสทางเศรษฐกิจ ที่จะเรียนรู้ชีวิต
4. ทำไม จุดมุ่งหมาย ของการศึกษา ?A. เขาให้ คน เป็นพลเมือง ที่ดี ตั้งแต่ ประตู เป็น สังคมนิยม ที่เหมาะ กับ มุมมองวิทยาศาสตร์ มีความรู้ และทักษะการ คิด คุณสมบัติ ตามกฎหมาย ที่มี ระเบียบวินัย ด้วยขยัน ยากพอ มีสุขภาพดี แข็งแรง และวิธีการ ทางอารมณ์B. คนให้ เขา เป็นพลเมือง ที่ดีของ วิทยาศาสตร์ มีความรู้ และทักษะการ คิด คุณลักษณะ ที่มีกฎหมาย พฤติกรรมการ มี ระเบียบวินัย ที่มี ความขยันหมั่นเพียร อย่างหนักพอ มีสุขภาพดี และแข็งแรงวิธี ทางอารมณ์C. เขาให้ คน เป็นพลเมือง ที่ดี ตั้งแต่ ประตู เป็น สังคมนิยม ที่เหมาะ กับ มุมมองวิทยาศาสตร์ ความรู้ทักษะ ที่มี ระเบียบวินัย ที่มี ความขยันหมั่นเพียร อย่างหนักพอ มีสุขภาพดีและวิธีการ ที่แข็งแกร่ง ทางอารมณ์5. อะไร ที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา หรือไม่A. การศึกษา ต้องรวม ทฤษฎีที่มีพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นจริงB. การศึกษา ต้องรวม การเรียนรู้ ด้วยการ ปฏิบัติC. การศึกษา ต้องรวม ระหว่าง ครู กับนักเรียน6 องค์ประกอบ วัตถุประสงค์ ของการเรียนรู้ - . การเรียนการสอน จะต้องมี อะไรการทดสอบ ย่อยหลักสูตร: หลักการ ของ การเรียนการสอน 1-60 นาที มัธยมศึกษาชื่อ และ นามสกุลของ ระบบ ....................... 12 ชั้น 4สาย อังกฤษบ่งบอกถึงการ ได้รับอนุญาตให้ ทำเครื่องหมาย( √ ) ให้นักเรียนหา สูตรที่เหมาะสมเพียง
1 . ความสำเร็จใน การเพิ่ม สถานที่ท่องเที่ยว ของนักเรียน การศึกษา สัญญา ที่ล้อมรอบมัน ยังขึ้นอยู่กับ อะไรA. แรงจูงใจ เพิ่มเติมB. แรงจูงใจC. แรงจูงใจ2. ผู้เรียน แต่ละคน มีประสบการณ์และ ความรู้พื้นฐานของ โรงเรียน ที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นจาก ผู้ที่ สร้างขึ้นระหว่าง การค้นพบ ประสบการณ์ที่ มีประสบการณ์ และทฤษฎีใหม่ ของการเรียนรู้ ที่ ?A. ทฤษฎี การเรียนรู้พฤติกรรม นิยมB. การเรียนรู้ ทฤษฎี เวลา ประดิษฐ์ ออสตินC. ทฤษฎี ของการเรียนรู้ blum3. วิธีการ เรียนรู้แนวคิด ?A. ผลกระทบของการ ตระหนักถึง ความแตกต่างของการแยก จำสรุป แนวคิด ขั้นต้น รวมB. สัมผัส การรับรู้ จำ จะแยก ที่แตกต่างกันC. การรับรู้ จดจำ สรุป แนวคิด ขั้นต้น รวม4. กลไก ที่ต้องการ ความสามารถในการ อ้างอิง และระบุ ชนิดของ ผลกระทบที่ได้รับการ ยอมรับว่าเป็น กุญแจสำคัญของกระบวนการในการจำแนก การตอบสนองที่ สุดท้าย นำเนื้อหาข้างต้น เรียนรู้A. หลักการ การเรียนรู้B. การเรียนรู้ โดยการแก้ ปัญหาC. แนวคิด การเรียนรู้5. การบริหาร ข้อมูล เพื่อให้ นักเรียน สามารถมี ผลหรือไม่A. 4 ข 5 บริการ 6 คนที่6. บริการ ให้คำปรึกษา หมายถึง อะไรA. ผลประโยชน์ จาก กระบวนการ ความร่วมมือระหว่าง 2 หรือมากกว่าB. กระบวนการ ประโยชน์ จากความร่วมมือ ระหว่าง 3ผลประโยชน์ จาก กระบวนการ C. ความร่วมมือ ระหว่างผู้คน6. หลักสูตร การแนะนำ การกำเนิดและ การเจริญเติบโตของ ประเทศหรือไม่A. ออสเตรเลีย ข ทอง อเมริกัน สหราชอาณาจักร7. ทำไมคุณ มี?A. กระบวนการที่ ช่วยให้บุคคล สามารถ ฮีบรู และ เก่ง และความกังวล รวมสามารถ ภูมิปัญญา ทางการเมือง และความปรารถนาB. กระบวนการช่วยให้เรามี ความสามารถในการ รับรู้และ เก่ง ทั้ง งบการเงินรวมและ สามารถตัดสินใจได้ว่า วิธีการแก้C. กระบวนการของ การทำความเข้าใจ ตัวเอง ในทุกด้าน ของสังคมและ เข้าใจ คนอื่น ๆ ในสังคม8. ที่ การศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ได้หรือไม่A. ตัวอักษรที่ ช่วยให้บุคคล ในการปรับปรุงและ ปรับ ตัวเองให้ ดีที่สุดB. กระบวนการประกอบด้วย บริการดูแลระบบสำหรับ การที่บุคคลC. กระบวนการ ที่จะ ช่วยให้นักเรียน และแขก ใน การศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ ทางเลือกที่หลักสูตร ที่ต้องการ ทักษะและความ เก่ง ของตัวเอง9. แนะนำ อาชีพ ที่หมายความว่าA. วิธีการเลือก เรื่องหรือโปรแกรม เช่น วิธีการใช้ หลักสูตรB. ชีวิต การวางแผน การศึกษา ในอนาคตC. กระบวนการ ที่จะช่วยให้ คนรู้ วิธีที่จะอยู่ อย่างเหมาะสม10 . ให้ นักเรียน ข้อมูล และชื่อที่น่าสนใจบทนำ เป็นบริการ ให้นักเรียนทุกคนมีการพัฒนา สร้าง ความสามารถของนักเรียน แต่ละคนที่จะ เข้าใจ ตัวเอง รู้ สถานการณ์จม รอบเมือง และแก้ไขปัญหา ของตัวเองA. คำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการ ป้องกันไม่ให้เกิด ปัญหาB. แนะนำ การให้บริการแก่ นักเรียนทุกคนC. บริษัท ได้นำ กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ นำมาใช้ใน ทึก11. ที่ ฉันหมายความว่ามัน !A. ผมหมายถึงลูกคนที่สองB. ผมหมายถึง การจ้างงานC. ผมหมายถึง คนที่กำลัง ดัง จะได้รับ ความเคารพ จากนักเรียน นักศึกษาจะได้ เรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้12. ทำไมถึงมี ค่าใช้จ่าย หรือไม่A. การดูแล สุขภาพ การจัดการและ ความต้องการของนักเรียนB. ช่วยให้นักเรียน เมื่อมีปัญหาC. ช่วยให้นักเรียน ในความต้องการของ การให้คำปรึกษา13. การ ที่ ครูผู้สอน ที่มีคุณภาพ ให้บริการ บุคลากร หมายถึงอะไรA. คุณสมบัติ ทุกอย่าง ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งรวมถึงการ ที่คนคนหนึ่งB. ลักษณะ ทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งรวมถึง บุคคลที่C. ลักษณะของ บุคคล ภายในหนึ่ง14. ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ หมายความว่าอย่างไรA. ครู อาจต้องการที่จะ มีสภาพแวดล้อม ที่น่ารักสำหรับนักเรียนB. ครูผู้สอน จำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ได้เป็นอย่างดีC. ครูผู้สอน อาจจะต้อง ช่วยเพื่อนด้วย15 . ชีวิต ที่นี่A. ที่อาศัยอยู่ใน โลกB. ที่อาศัยอยู่บน พื้นฐานของการ ปรับC. สภาพความเป็นอยู่ ในบริบทของการ ขัดถู ของ อ่างล้างมือ16. การรับรู้อาจจะเป็น ซีรีส์ เกี่ยวกับตัวเองและตระหนักดีว่า คนอื่นมอง ตัวเองว่า ที่จะ ตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลง ของตัวเอง ที่มีศักยภาพ ทำให้เกิด และผลกระทบ ที่จะ รับรู้ อะไรA. ได้รับการยอมรับ ในตัวเองB. รู้เกี่ยวกับ คนอื่น ๆC. ตระหนักถึง สัญญาของ สิ่งแวดล้อม17 . ทำไมถึง ความจำเป็น ของการวางแผน หรือไม่A. ครูที่ ประสบความสำเร็จใน ส่วนใหญ่ของ ครูผู้สอน มีการเตรียม แผนการสอน เป็นอย่างดีB. บทเรียน ครูที่ มีการสอน ในส่วนใหญ่ ของครูที่ ไม่ได้เตรียม วางแผน เป็นอย่างดีC. ครูที่ ได้เสร็จสิ้นการ ส่วนใหญ่ของ ครู ที่นักเรียนจะต้องศึกษา รายละเอียด18 . ประโยชน์ของการ จัดทำแผนA. ครูผู้สอน มีความสะดวกสบาย ใน การเรียนการสอนB. เพื่อให้แน่ใจว่า ครูและ รู้สึกสะดวกสบายใน การเรียนการสอนC. ซึ่งแตกต่างจาก คนอื่น ๆ ใน งาน19 . การเรียนการสอน วิธีการปรุงอาหาร ?A. การศึกษากำหนด รูปแบบ ที่เห็นได้ชัดB. ฉันไม่ สอนนักเรียนC. การกำหนด ช่วงที่ ไม่ได้ตั้งค่า มันขึ้นกับ เนื้อหา ของแต่ละ ชื่อเรื่อง20 . รวมถึง วิธีการ สอน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี