ผมอ่านตันฉบับหนังสือ การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข โดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี ที่เราจะเปิดตัวในงาน มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ แล้วปิ๊ง  ธรรมะ ๔ ประการสำหรับ KM ดังนี้

  •    ความเอื้ออาทร (Compassion)
  •    ความเปิดเผย   (Openness)
  •    ความจริงใจ     (Sincerity)
  •    ความเชื่อถือไว้วางใจกัน  (Trust)

ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับแจก    และมีขายสำหรับผู้ต้องการนำไปฝากเพื่อนด้วย    ใช้เป็นของขวัญปีใหม่เป็นมงคลดี   เป็นการให้ปัญญาแก่กัน

วิจารณ์ พานิช

๒๑ ตค. ๔๘