คุณคิดอย่างไรครับ........................ แต่เดิมเราเคยมีแม่น้ำลำคลองที่ใสสะอาด มีอากาศบริสุทธิ์ มีป่าไม้เขียวขจีตลอดปี สิ่งเหล่านี้เราได้เห็นอยู่อย่างจำเจทุกวันทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่า สิ่งแวดล้อม แต่ขณะนี้เราจะได้ยินแต่คำว่า สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ น้ำเสีย อากาศเสีย คลองทุกคลองในกรุงเทพฯ  ล้วนแต่มีน้ำดำส่งกลิ่นเหม็น อาหารก็มีสารพิษ และยาฆ่าแมลงเจือปน ที่เป็นเช่นนี้เพราะกรุงเทพฯ มีการขยายตัวเมืองออกไปอีกมาก แต่เป็นการขยายอย่างไม่มีระบบแบบแผน ผนวกกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในเขตเมือง  จึงมีปัญหามลพิษเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนระบบนิเวศมาก เช่น การจราจรติดขัด ปัญหาชุมชนแออัด อาชญากรรม มลพิษทางเสียง แสง อากาศ น้ำ และปัญหาสุขภาพอนามัย สภาพมลพิษดังกล่าวนี้รุนแรงขึ้นทุกปี
เพราะพฤติกรรมของมนุษย์นั้นมีมากมาย ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ทุกคนก็คือผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งสิ้น เช่น การทิ้งขยะลงบนท้องถนน การต่อท่อน้ำทิ้งในบ้านลงท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ผ่านระบบบำบัด การทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง การใช้สารเคมีที่มีพิษในการเกษตรกรรมมากเกินไป การเผาและการตัดไม้ทำลายป่า การทำให้เกิดเสียงดังที่รบกวนและการทิ้งกากของเสียอันตรายสู่สถานที่สาธารณะ เป็นต้น
แต่ทุก ๆ คนคิดไม่ถึงว่าเป็นความผิดของ "ตนเอง" ในวันนี้ประชาชนทุกคน ภาครัฐ และเอกชน ควรมีความรู้สึกร่วมกันในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้คงอยู่อย่างยาวนานสืบไป