วันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนที่สอง และเป็นวันแรกที่ครูและนักเรียนจะได้มีเวลาพบปะสื่อสาร  รับและส่งกันทางการเรียนรู้ต่อไป  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระฯและหลักสูตร

ครูอ้อยมีคำถามที่จะนำเข้าสู่บทเรียนในแต่ละห้องเรียนไว้แล้ว  และจะนำไปถามเพื่อให้ได้คำตอบมาวิเคราะห์  สังเคราะห์  หาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับการเรียน

คำถามนั้นเป็นคำถามแบบ  simple  แต่นักเรียนจะต้องเข้าใจว่าคำถามมัน simple เสียก่อน  ก่อนที่จะตอบแบบ simple  โดยมีความเข้าใจว่าคำถามนั้นมัน easy

easy  กับ simple  แตกต่างกันอย่างไร  ถ้าจะใส่ในช่องคะแนนแบบ rating scale ที่เป็นมาตรวัดนั้น 

simple  จะเป็นรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน  ซ้ำซ้อน  ไม่วุ่นวาย  มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างชัดเจน

 It's very simple to do this report.

แต่  easy  เป็นเรื่องความง่าย  เช่น  ข้อสอบนี้ง่ายมาก  เป็นข้อสอบแบบปรนัย  กาถูกผิด เท่านั้น

It's the Multiple Choice Exam so very easy to do. 

คำว่า  simple กับ easy ใกล้เคียงกันมาก

แต่ไม่ใช่ประเด็นที่ครูอ้อยจะสอนในวันนี้  แต่จะแถมให้กับนักเรียน  ส่วนคำถามที่ครูอ้อยจะถามนักเรียนวันนี้คือ....

ครูสิริพรยังเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าเวลาผ่านไป

นักเรียนล่ะคะ  เวลาผ่านไป  นักเรียนคิดว่า  ตัวของนักเรียนเอง  ยังเหมือนเดิม  หรือเปลี่ยนแปลงไป

คำถามเท่านี้เองที่ครูอ้อยจะถามนักเรียนทุกๆห้อง  และให้อภิปรายกัน

ตอนเย็นจะรายงาน