ตัวอย่างการประเมินผลการบริหารงานบุคคล

การเรียนรู้จากข้อสรุปของผู้อื่น ก็เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรของเรา ถ้ามีประเด็นใดที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับการบริหารบุคคลของเราจะได้นำไปเป็นตัวอย่างในการวางแผนพัฒนาต่อไปค่ะ

            คณะกรรมการข้าราชการ กทม. ได้รายงานการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2548 ผลโดยสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารบุคคล ดังนี้

- ด้านนโยบายในการบริหารงานบุคคลและจัดระบบราชการยังไม่ชัดเจน

- ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถบูรณาการและดำเนินการควบคู่หรือให้สอดคล้องไปกับแผนงานและแผนงบประมาณ

- ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในการวางแผนด้านกำลังคน

- การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการจัดตั้งองค์กรและสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้พิจารณาในภาพรวม

- การปรับโครงสร้างมีผลกระทบต่อการบริหาร

- ต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและระมัดระวังไม่ให้เกิดความไม่เสมอภาคในโอกาสก้าวหน้าของข้าราชการ

- ระบบงานระเบียบต่างๆ ใช้ปฏิบัติมานาน ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการให้บริการประชาชน

- ยังไม่ได้ให้ความสำคัญหรือดำเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารบุคคลและบริหารราชการ โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน พัฒนาข้าราชการ

- การสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยยังล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ข้าราชการและลูกจ้างยังมีการกระทำผิดวินัยจำนวนมาก

- วัฒนธรรมองค์กรการบริหารงานบุคคลยังอ่อนแอ

- ผู้บังคับบัญชายังละเลยการทำหน้าที่สอนงานและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่สามารถสร้างบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบสูงได้

การเรียนรู้จากข้อสรุปของผู้อื่น ก็เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรของเรา ถ้ามีประเด็นใดที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับการบริหารบุคคลของเราจะได้นำไปเป็นตัวอย่างในการวางแผนพัฒนาต่อไปค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#งานคุณภาพ#งานแผน

หมายเลขบันทึก: 56643, เขียน: 31 Oct 2006 @ 23:41 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.105.197
เขียนเมื่อ 
มอมนำส่วนที่สถาบันต้องพัฒนามาทำแผนพัฒนาก็น่าจะดีค่ะ