Contact

ธีรารัตน์(2)

เรื่องการรับหนังสือส่งตัวและเอกสารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในเวลา 13.00 น. มีการประชุมครั่งสุดท้ายก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรับหนังสือส่งตัวและเอกสารต่างๆที่ใช่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ซึ่งในโอกาสนนี้ ดร.รสสุคนธ์ได้สังเกตการแต่งกายของนักศึกษาทุกคนและความพร้อมของนักศึกษาทุกคนว่ามีความพร้อมในการที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใดและทั้งนี้ ดร.รสสุคนธ์ ยังเน้นย้ำให้นักศึกษาทุกคนบันทึกการทำงานทุกวันและผู้นิเทศก์ในหน่วยงานเข้าไปดูและเขียนข้อคิดเห็นในบันทึกของนักศึกษาด้วย ถ้าผู้นิเทศก์เข้าดูบันทึกไม่ถูกก็ให้นักศึกษาสอนวิธีเข้าด้วย

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 56641, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #pick

Recent Posts 

Comments (0)