เรื่องการรับหนังสือส่งตัวและเอกสารในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในเวลา 13.00 น. มีการประชุมครั่งสุดท้ายก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อรับหนังสือส่งตัวและเอกสารต่างๆที่ใช่ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ซึ่งในโอกาสนนี้ ดร.รสสุคนธ์ได้สังเกตการแต่งกายของนักศึกษาทุกคนและความพร้อมของนักศึกษาทุกคนว่ามีความพร้อมในการที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพมากน้อยเพียงใดและทั้งนี้ ดร.รสสุคนธ์ ยังเน้นย้ำให้นักศึกษาทุกคนบันทึกการทำงานทุกวันและผู้นิเทศก์ในหน่วยงานเข้าไปดูและเขียนข้อคิดเห็นในบันทึกของนักศึกษาด้วย ถ้าผู้นิเทศก์เข้าดูบันทึกไม่ถูกก็ให้นักศึกษาสอนวิธีเข้าด้วย