ในปีการศึกษา 2549 - 2550  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 (สพท.มค.2) จะเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือในการสร้าง หรือกำหนดนวัตกรรมที่จะใช้ในการพัฒนา  ส่วนขั้นตอนในการพัฒนานั้นจะใช้ระเบียบวิธีของการวิจัยและพัฒนา(R&D) โดยมีเป้าหมายหลักที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น  ป.3,ป.6,ม.3 และ ม.6  ทั้งนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระดังกล่าวให้สูงขึ้น