ความจริง  นอกจาก AAR  ดิฉันอยากจะขอเพิ่มเติมในที่นี้ว่า  เครื่องมือของการจัดการความรู้ที่ดิฉันประทับใจ  ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า AAR คือ Blog  แรกๆ  ก็ยังไม่ประจักษ์ชัดนัก  จะชัดก็เฉพาะประโยชน์ส่วนตน  แต่มาระยะหลังนี้  พอดิฉันเริ่มเชี่ยวชาญเครื่องมือ KM มากขึ้น  ดิฉันสามารถใช้ Blog  กระตุ้นการพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาองค์กรได้ด้วย

          สมรรถนะของ Blog สัญชาติไทยแท้  อย่าง GotoKnow  ที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเป็น KnowledgeVolution   ทำให้อยู่มาวันหนึ่ง ดิฉันเกิด idea  ปิ๊ง! ปั๊ง!   e-mail ไปหาบุคลากรของคณะทุกท่าน  ใจความว่า.........

เรียนบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ทุกท่าน

          ในปีงบประมาณ 2550  คณะมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบ e-SAR ขึ้น  ด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ การใช้โครงสร้าง  และระบบ Blog ของ Gotoknow  ซึ่งหัวใจสำคัญในการจัดระบบเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ คือ การติดป้าย (Tag) ในการบันทึกแต่ละครั้ง

          จึงอยากเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายสนับสนุน ได้โปรดสร้าง Blog ของประจำตัว   หากท่านไม่ทราบวิธีการ  โปรดแจ้งคุณอนุวัทย์ ได้ทุกเมื่อ คุณอนุวัทย์จะสอนให้

          การบันทึกใน Blog ของท่าน เปรียบเสมือนการกรอกแบบประเมินภาระงาน  เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยที่ในปีงบประมาณนี้  ท่านสามารถให้คณะประเมินผลงานของท่านจาก Blog ของท่านได้เลย   โดยไม่จำเป็นต้องเขียนรายงานให้ยุ่งยาก

          เพียงแต่ท่านต้องทยอยบันทึกสั้นๆ / หรือเก็บภาพ / เก็บ File ที่เป็นเอกสารหลักฐานที่ท่านเห็นว่าเกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์ กับดัชนี / ตัวบ่งชี้ คุณภาพ ของการประกันคุณภาพไม่ว่าจะน้อยหรือมากเพียงใดก็ได้  โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ  เหมือนกับเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

          ระบบการติดป้าย หรือ Tag ที่เป็นรหัสเฉพาะของคณะของเราเอง คือคำต่อไปนี้ (แต่ละคำต้องเขียนติดกันหมด)  ดัชนีที่1.1-50  ดัชนีที่1.2-50  ดัชนีที่1.3-50  ดัชนีที่2.1-50  ดัชนีที่2.2-50  ดัชนีที่2.3-50  ดัชนีที่2.4-50.........จนถึง   ดัชนีที่9.3-50  และ ตัวบ่งชี้ที่1.1-50............ถึง ตังบ่งชี้ที่7.2-50  กรณีของงานในสำนักงานเลขาฯ ก็จะมีดัชนีที่10.1......ถึง 10.5  อีกด้วย

          ดัชนีที่ หรือ ตัวบ่งชี้ที่ เท่าไหร่ เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร  เป็นหน้าที่ที่ท่านต้องขวนขวายศึกษาในเอกสาร  SAR/CAR/YAR ปี 2549 (ปีการศึกษา 2548) ที่คณะเพิ่งแจกให้ทุกท่านเอาเอง

          การทีมี -50  ต่อท้าย หมายถึง ข้อมูลทั้งหมดนี้ จะใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาในปี 2550  ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมในปีการศึกษา 2549 ทั้งหมด ( 1 มิ.ย. 2549 ถึง 31 พ.ค. 2550)

          เมื่อท่านบันทึกข้อมูลของท่านในแต่ละครั้ง  หากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ก็ให้ติดป้ายชื่อซึ่งเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ไว้ในบันทึกนั้นๆ ด้วย

          ดังนั้น  เมื่อถึงคราวประเมินคุณภาพ  เราก็ไม่ต้องจัดเอกสารให้แก่กรรมการอีก  แต่เราจะให้กรรมการตรวจเอกสารเหล่านั้นด้วยการค้นหา ชื่อป้ายแต่ละชื่อ  ซึ่งก็คือ แต่ละดัชนี และแต่ละตัวบ่งชี้นั่นเอง

          ทั้งนี้  ผู้ประเมิน สามารถตรวจเอกสารได้ก่อนถึงวันประเมินด้วยซ้ำ โดยไม่ต้องมาตรวจเอกสารถึงที่

          อนึ่ง  ด้วยเหตุที่การประเมินปริมาณภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ผ่านมาด้วยการเขียนรายงาน  ไม่สามารถนับวัดปริมาณงานได้แน่นอน  ไม่เหมือนบุคลากรสายวิชาการ  ดังนั้น การทำ e-SAR ระบบนี้  จึงผูกกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของท่านด้วย

          ไม่ว่าจะเป็นผลงานของท่านที่ทำเป็นประจำ  / การพัฒนาตัวท่านโดยการไปฝึกอบรม ดูงาน / การAAR  / การวิจัยสถาบัน  ฯลฯ  มีความเกี่ยวข้องกับ QA ได้ทั้งหมด

          แต่ถ้าท่านคิดว่าเรื่องที่ท่านบันทึกไม่เกี่ยวกับ QA ท่านจะติดป้ายอย่างอื่น  ย่อมเป็นสิทธิที่ท่านจะกระทำได้เสมอ

          กล่าวอย่าง่ายๆ ก็คือ ถ้าท่านไม่เขียน Blog คณะจะไม่สามารถประเมินปริมาณภาระงานของท่านได้  โดยทั่วไป  บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านจึงควรเขียน Blog อาจยกเว้นได้เฉพาะบุคลากรที่มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี (กรณีที่ต่ำกว่า ป.ตรี แต่บันทึก Blog ได้  จะได้รับการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ)

          สำหรับบุคลากรสายวิชาการ  ซึ่งมีความสามารถที่จะกระทำได้อยู่แล้ว  คณะก็อยากจะสนับสนุนให้ท่านทำอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

          วิธีการเข้า Gotoknow  แบบตรงดิ่งมายังโลกส่วนตัวของคณะสหเวชฯ  คือ  การไปที่หน้าแรก Website ของคณะ  แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม AHS Planet ทางด้านขวามือ   (งาน IT ของคณะได้จัดทำไว้ให้ท่านแล้ว)

จึงแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          ถัดมาอีก 2 -3 วัน  คุณอนุวัทย์ ก็จัดเวทีถ่ายทอดเรื่อง Blog แก่บุคลากรทุกท่านอย่างไม่รีรอ

          และนับแต่นั้น  โลกใบน้อยๆ AHS in NU  Planet  ก็ครึกครื้นและคึกคัก  อย่างอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องอาศัยการบังคับขืนใจผู้ใดเลย

          เฉกเช่นที่ท่านเคยรู้สึกว่า รู้จักใครบางคนมากขึ้นจนแทบเห็นชีวิตของเขาได้ใน Blog

          AHS in NU  Planet ก็เช่นกัน  ถ้าหากติดตามดู ท่านก็จะได้รู้จักบุคลากรของคณะสหเวชฯ  ความเป็นไป  และพัฒนาการของคณะสหเวชฯ ฉันใดก็ฉันนั้น