HR-LLB-TU-2556-TPC-เป้าหมายการเรียนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ เพื่อดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษาศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆที่ขึ้นกับพื้นฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้[1]

ดังนั้นสิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม เป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทุกคนเท่าเทียมกัน บุคคลใดๆจะถูกกระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ได้

โดยสิทธิมนุษยชนนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในร่างกายของตนเอง สิทธิในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของบุคคลใด

ทั้งนี้เป้าหมายในการศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนของข้าพเจ้าก็เพื่อให้ทราบถึงสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนมี และรู้จักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและของผู้อื่น รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เนื่องในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นจำนวนมาก ในบางกรณีก็ละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว หรือบางกรณีผู้ถูละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่รู้ว่าตนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ไม่รู้ว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร ได้รับการคุ้มครองอย่างไร หรือในบางกรณีที่ทราบว่าตนถูกละเมิดสิทธิ แต่กลับไม่ทราบวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงต้องมีการศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชน

 

[1] สิทธิมนุษยชน.oknation. [Website] 2009 Jan [cited 2014 Apr 1]. Available from: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=390434

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (0)