บทความเรื่องนี้ของ รศ. ดร. เนาวรัตน์ พลายน้อย และทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ Volume 4  No. 1-2  2006  หน้า 200 - 209

     เพื่อประกอบการประชุมวิชาการ 33 ปี "นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อม : อนาคตร่วมของสังคมไทย"  

    เป็นการกล่าวถึงการติดตามประเมินผลและการสังเคราะห์ความรู้ : บทเรียนการพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่นในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ภาคกลาง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

อ้อม สคส.