คุณบุปผาวดี  โอวรารินทร์  ได้เสนอระบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรว่าควรจ่ายให้ถูกต้องและตรงตามบุคคล  ตรงตามเหตุผลและตรงตามระยะเวลา  ขณะที่ผศ.ดร.ปัณรส  มาลากุล  ณ  อยุธยา  มาพร้อมกับจักรยานคันเก่งว่าด้วยเรื่องการเพิ่มสมรรถนะองค์กรด้วยการพัฒนาองค์การ