สถานการณ์เด่นด้านกฎหมายนโยบายเกี่ยวกับสถานะและสิทธิในพื้นที่สึนามิ

 

                มีระเบียบว่าด้วยการรับนักเรียนภายในโรงเรียนบางแห่ง  ขัดหรือแย้งต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

 

ผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว

 

ระยะสั้น : เด็กและเยาวชนในวัยศึกษาไม่อาจเข้าศึกษาในโรงเรียนบางแห่งที่กำหนดระเบียบภายในได้ ทำให้ไม่ได้รับการพัฒนาเชิงความรู้ในวัยที่เหมาะสม

 

ระยะกลาง : หากโรงเรียนต่างๆ ตั้งระเบียบภายในขัดแย้งต่อระเบียบของกระทรวงศึกษาได้ จะมีการปฏิเสธในการรับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิมากขึ้นเรื่อยๆ ขยายไปในพื้นที่ต่างๆ

 

ระยะยาว : เด็กและเยาวชนเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพทั้งในเชิงสังคมและวิชาการ เมื่อเข้าสู่วัยทำงานจะกลายเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ และมีปัญหาในแง่ของการดำเนินชีวิต อันจะเป็นปัญหาสังคมต่อไป

   

ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา

 

ต่อฝ่ายราชการ

   สถานศึกษาในท้องถิ่น

              ควรยกเลิกระเบียบภายในที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาฯ อันทำให้เด็กไม่มีสิทธิเข้าเรียนได้

    กระทรวงศึกษาธิการ

             ควรทำหนังสือกำชับไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ/หรือโรงเรียนต่างๆ เพื่อมิให้ดำเนินการออกกฎหรือระเบียบที่ขัดหรือแย้งต่อระเบียนของกระทรวงส่วนกลาง

 

ฝ่ายองค์กรเอกชน

              ประสานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการเข้าศึกษาในโรงเรียน โดยประสานงานกับโรงเรียนเพื่อทำความเข้าใจในเชิงกัลยานมิตร เพื่อให้โรงเรียนรับเด็กเข้าศึกษา

 

ภาควิชาการ

               เผยแพร่องค์ความรู้ในสิทธิด้านการศึกษา ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าใจถึงสิทธิในการเข้ารับการศึกษาของเด็กและเยาวชน