190. บันทึกงาน 2556

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

>>> 

วันเวลาขับเคลื่อน ผ่านไป ไม่มีถอยกลับ เหมือนสุภาษิตท่านว่า "เวลาไม่เคยคอยใคร" ...ทำงาน ทำงาน และทำงาน จนวันเดือนเคลื่อนมาจากบันทึกก่อนๆ ผ่านไป หนึ่งปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556) ที่กำลังจะผ่านไป แทบไม่ได้มาเขียนบันทึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ไว้ เพื่อเตือนตน และเผยแพร่งานที่ได้ปฏิบัติและเรียนรู้กับช่วงชีวิตที่ผ่านมา... อาจด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้ขาดหายไป จนแทบจะจำรหัสผ่านไม่ได้...

>>> 

กับบันทึกนี้...จึงขอนำงานที่ได้ดำเนินการและร่วมปฏิบัติงานมาในปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดเก็บไว้สำหรับตัวเองที่จะนำไปใช้ปรับใช้กับการทำงานในอนาคตต่อไป...

>>> 

10 พ.ค.2556เป็นคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

15 พ.ค.2556แต่งตั้งครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

22 พ.ค.2556เป็นคณะกรรมการเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุ

27-28 พ.ค.2556 ประชุมเรื่องการแนะแนวเพื่อการดำรงชีวิตและโลกของงาน ณ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน กรุงเทพ

13 มิ.ย.2556 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

10 มิ.ย.2556เป็นคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

14 มิ.ย.2556แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานหัวหน้ากลุ่มสาระ

14 มิ.ย.2556ดำเนินงานนิเทศการศึกษาแบบร่วมพัฒนา ปีการศึกษา 2556

25 มิ.ย.2556เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานชมรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค (อย.น้อย) ประจำปีการศึกษา 2556

27 มิ.ย.2556เป็นคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ปีการศึกษา 2556

10 ก.ค.2556เป็นคณะกรรมการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โรงเรียนเชียงกลมวิทยา /ตรวจปัสสาวะ โดย ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอปากชม (ศพส.อ.ปากชม)

19 มิ.ย.2556เป็นกรรมการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

24 ก.ค.2556ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย โดย สพม.19

9 ส.ค.2556 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556

13-17 ส.ค.2556 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2556

14 ส.ค.2556โครงการแนะแนวสัญจร และประชุมชี้แจงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 ส.ค.2556เป็นคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556จาก สพม.19

21 ส.ค.2556โครงการทัศนศึกษาจังหวัดหนองคาย และสถานที่สำคัญในจังหวัดหนองคาย

26 ส.ค.2556โครงการแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 ส.ค.-1 ก.ย.2556 การสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน ณ วัดเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี โดย สพฐ.

12 ก.ย.2556เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2556

26 ก.ย.2556เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีผลการประเมินภายนอกไม่รับรองมาตรฐาน เพื่อขอรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่3

9-10 ต.ค.2556เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

31 ต.ค.2556มอบหมายในรายวิชาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

13 พ.ย.2556เป็นคณะกรรมการจัดเตรียมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู

17-18 พ.ย.2556 ประชุมเพื่อรับนโยบายและแนวทางการรับนักเรียนของสำนักงานอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28 พ.ย.2556 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

29 พ.ย.2556 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”

11-13 พ.ย.2556 เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

4 ธ.ค.2556 ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

29 ธ.ค.2556ประชุมชี้แจงการศึกษาต่อสำหรับครูแนะแนว ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเลย

26-27 ธ.ค.2556 จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2557

7 ม.ค. 2557 จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557

22-24 ม.ค.2557 ฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

>>> 

งานที่ได้ปฏิบัตินั้น เป็นงานพิเศษนอกเหนือจาก การปฏิบัติหน้าที่การสอน ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ประจำ การทำงานถือเป็นคุณค่าของชีวิตที่ได้ทำ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ แก่ตนเอง แก่นักเรียน แก่ชุมชน และแก่ประเทศชาติ...

>>>

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (2)

ยินดีต้อนรับกลับมาเขียน ผอ.ก็เขียนแต่ FB นาน ๆ ก็จะรวบมาเขียนเรื่องที่อยากแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่าน ผอ.บรรจง ที่มาให้กำลังใจคะ ผู้เขียนว่าจะพยายามทำให้เป็นปัจจุบันอีกครั้งในการบันทึกเล่าเรื่องการทำงาน ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหน...^_^