ถ้านิยามขององค์กรคือการที่มีคนตั้งแต่ 2 คนมาร่วมทำงานด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน


เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การแบ่งหน้าที่งานไม่ว่าจะเป็นแนวระนาบหรือแนวตั้งก็อาจจะเกิดขึ้น และตามนิยามที่สำคัญขององค์กรในอุดมคตินั้น ทุก ๆ คนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือลูกน้อง ทุกคนเปรียบเสมือน “เพื่อนร่วมงาน” ที่เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อให้องค์กรนั้นดำเนินไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ตั้งไว้

แต่ในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นหรือไม่???

การทำงานในองค์กรปัจจุบัน หลาย ๆ ครั้งเราจะพบระบบทาส โดยตามหลักการระบบทาสนี้เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเลิกทาสมาแล้วนานนับร้อยปี


แต่ในปัจจุบัน เมื่อระบบทุนนิยมเริ่มเข้ามา องค์กรทาส เริ่มเกิดขึ้นและแพร่ขยายตัวเข้าปกคลุมสังคมไทยอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

ระบบขององค์กรที่น่าจะเป็นการทำงานเพื่อร่วมมือกันในฐานะเพื่อนร่วมงานที่มีความสุข กับถูกระบบเศรษฐกิจและสังคมบีบบังคับให้เกิดการ สั่งการและควบคุมแบบรวบอำนาจ ทำให้ผู้บริหารหลายคนติดยึดอยู่กับระบบ “นายทาส” โดยมองลูกน้องทุก ๆ คนเปรียบเสมือนกับ “ลูกทาส” ที่เกิดมาเพื่อรับใช้ และรองรับในทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นงานหรืออารมณ์

 

และด้วยระบบทุนนิยมนี่เอง ที่เน้นทำให้ “คน” ที่เกิดมาเพื่อดำรงชีวิต ถูกปลูกฝังให้ดำเนินชีวิตเพื่อเสาะแสวงหามาซึ่ง “เงิน” สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย 4 ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือแม้กระทั่ง “ความสุข” ต้องกล้ำกลืนฝืนทน “ต่อสู้” ทำงานตามระบบทาสนี้ เพื่อให้ดำเนินชีวิตอยู่ได้ในระบบสังคมแบบ “ทุนนิยม”

 

บางครั้งหลายคนถูกสั่งให้โยกย้ายจากบ้านเกิดเมืองนอน หลายคนถูกสั่งให้ทำในสิ่งที่ฝืนใจตนเอง หลายคนถูกสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิด ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หลายคนต้องจำใจทำในสิ่งที่ผิดต่อลูกค้าประชาชน หลาย ๆ คนจำยอมทำในสิ่งที่ไร้ค่าแต่สิ่งนั้นนำมาซึ่งสิ่งที่ระบบทุนนิยมเรียกว่า “เงิน”

 

“เงิน” สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนชีวิตที่อิสระกับความเป็น “ทาส”


การดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เรียกว่าเงินนี้คงจะไม่แตกต่างอะไรกับการดำเนินชีวิตในสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังมีระบบทาสซึ่งชีวิตก็เปรียบเสมือนถูกตีตรวน “ตีตรวนชีวิต” ถูกบังคับด้วยระเบียบ กฎเกณฑ์ ขององค์กรหรือบริษัท ที่สามารถลิขิตชีวิตเราให้เดินไปซ้าย ขวา เดินหน้า หรือถอยหลัง ก็สุดแล้วแต่เขาคนนั้นที่เรียกว่าผู้บริหาร (ชีวิต) ที่เปรียบเสมือนนายทาสยุคปางก่อน กำหนดนโยบายทั้งในด้านบริหารและด้านปฏิบัติ เรียงร้อยผ่านตัวอักษะออกมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Job Description) กำหนดให้การตื่น การเดิน การนั่ง การพูด การหายใจของเรา ให้เป็นไปดังสิ่งที่เขาคิดและวางแผน (Planning) ไว้ เพื่อที่จะนำไปซึ่งความสำเร็จนั่นก็คือ “เงิน” ของแต่ละองค์กรที่จะได้รับ

 

แต่ในอนาคตถ้าสังคมนี้เดินไปด้วยฐานของวัฒนธรรมไทย (แท้ ๆ) ดังเช่นสมัยปู่ ย่า ตา ยาย ระบบ “สุขนิยม” ก็จะกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาและแผ่ซ่านเข้าไปในทุกชีวิตและชีวิตของ “คน” ที่เรียกตนเองและถูกเรียกว่า “คนไทย”

จากการทำงานและดำเนินชีวิตเพื่อตัวเลขหนึ่งที่ถูกนักเศรษฐศาสตร์ต่างชาติตั้งชื่อว่า GDP (Gross Domestic Product) ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปจาก “ทุกข์” กลายเป็น “สุข”

จากระบบเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิตไทยที่มีจุดเริ่มต้นจากพระมหากษัตริย์ “ในหลวงของปวงชนชาวไทย” ที่ทรงพระปรีชาสามารถ ที่พระองค์ทรงสร้างระบบเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุดกับสังคมไทย “เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economics)” ที่เน้นการเจริญเติบโตทางด้านความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น “ความสุขมวลรวม” (GDH : Gross Domestic Happiness) ซึ่งเป็นความสุขแท้ที่ยั่งยืน


ดังนั้น “ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” ก็เปรียบเสมือนกับการประกาศเลิกทาสให้กับปวงชนชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง


ซึ่งเป็นการเลิกทาสทางความคิดที่ถูกยึดติดกับระบบทุนนิยม ซึ่งทุกคนเกิดมาเพื่อทำงานรับใช้ “นายทาสใส่สูท” ที่เปลี่ยนจากการถูกหวายหรือแส้มาเป็นถือกฎและระเบียบเพื่อให้คุณ (ส่วนใหญ่ให้โทษ) ให้ “ลูกจ้าง (ลูกทาส)” อย่างเรา ๆ ท่าน ๆ


วันนี้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เรา “ลูกทาส” หรือ “ผู้ใช้แรงงาน” หรือคำเรียกใด ๆ ก็ตามกลายเป็น “เพื่อนร่วมงาน” หรือ “เพื่อนร่วมประเทศ” หรือ “เพื่อนร่วมโลก” ที่เกิดมาเพื่อกันและกัน


ไม่มีนาย ไม่มีบ่าว มีเพียงแต่เราและเรา ซึ่งถือได้ว่าเป็น “กัลยาณมิตรร่วมงานและชีวิต” ซึ่งกันและกัน

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ
28 ตุลาคม 2549