สวยสดงดงาม คือ ความตาย

ลุ่มหลงงมงายคือโง่เขลา

ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว

ความชั่วต่างหากที่น่ากลัวกว่าความตาย

จะซ่อนใน กลีบเมฆ กลางเวหา
ซ่อนกายา กลางสมุทร สุดวิสัย
จะซ่อนตัว กลางเขา ลำเนาไพร
ณ ถิ่นใด พ้นความตาย นั้นไม่มี .

เอวํ ภโว เราจะต้องเป็นอย่างนี้
เอวํ อนตีโต เราจะหลีกหนีจากความเป็นอย่างนี้ไม่ได้
.มรณธมฺโมมฺหิ เรามีความตายเป็นธรรมดา
มรณํ อนตีโต หาล่วงพ้นจากความตายไม่
มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ เพราะชีวิตสัตว์ทั้งหลาย มีความตายเป็นที่สุด
อวสสํ มยา มริตพฺพํ เราจะต้องตายอย่างแน่นอน จะก่อนหรือหลังเท่านั้นเอง