โครงร่าง ระเบียบ สโมสร พย.ม.รุ่น 1/2548 ช่วยแก้ไขด้วย

เพื่อนๆทุกคนช่วยกันแก้ไขด้วยนะ ว่าต้องปรับปรุงข้อไหนบ้าง
ระเบียบ สโมสร  พย.ม.รุ่น 1/2548  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว

ว่าด้วย  การดำเนินงานของรุ่น พ..2548

----------------------------------  

                         เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมของสมาชิกสโมสร   เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงให้กำหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้

                          
ข้อ 1.   ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบ สโมสร  พย.ม.รุ่น 1/2548 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชปฏิบัติครอบครัวว่าด้วย การดำเนินงานของรุ่น พ..2548 ”                         
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                         
ข้อ 3.   ในระเบียบนี้
                                       
3.1    นิสิต  หมายความว่า  นิสิตปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  รุ่นที่ 1/2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                     
3.2  สมาชิก  หมายความว่า สมาชิกที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนิสิตปริญญาโทพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  รุ่นที่ 1/2548 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทุกคน
 

หมวด 1

คณะกรรมการบริหาร พย.ม รุ่น 1/2548 

                        

ข้อ 4.    คณะกรรมการบริหาร พย.ม. รุ่น 1/2548 มี 15 คน ประกอบด้วย

                                                   
ประธาน                                            จำนวน   1   ตำแหน่ง
                                                    
รองประธาน                                    จำนวน  2   ตำแหน่ง
                                               
เลขานุการ                                              จำนวน  1    ตำแหน่ง

                                              
ผู้ช่วยเลขานุการ                    จำนวน  1   ตำแหน่ง

                                                    
เหรัญญิก                                          จำนวน  1    ตำแหน่ง
                                                    
ผู้ช่วยเหรัญญิก                                จำนวน  1   ตำแหน่ง
                                                     
ประชาสัมพันธ์                               จำนวน  1    ตำแหน่ง

                                                    
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์                     จำนวน  1   ตำแหน่ง

                                                    
กรรมการ                                          จำนวน  6   ตำแหน่ง

                                        
4.1   ประธาน คัดเลือกจากสมาชิกปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว โดยใช้การลงคะแนนจากสมาชิกทั้งหมด                                                               
4.2    รองประธาน คัดเลือกจากสมาชิกที่ได้รับการลงคะแนนให้ดำรงตำแหน่งประธานในลำดับ
รองลงมา                                        
4.3  เลขานุการ คัดเลือกโดยใช้สิทธิ์ของประธานคัดเลือกตามความเหมาะสม
                                        
4.4  ผู้ช่วยเลขานุการ คัดเลือกจากสมาชิกที่อาสาสมัครและมีความเหมาะสมตามที่ ประธานหรือเลขานุการ ฯ เห็นชอบ

                                        
4.5  เหรัญญิก คัดเลือกจากสมาชิกที่อาสาสมัครและมีความสามารถบริหารการเงิน การ
บัญชีและเป็นที่ยอมรับของประธาน

                                        
4.6  ผู้ช่วยเหรัญญิก  คัดเลือกจากสมาชิกที่อาสาสมัครและมีความสามารถบริหารการเงิน การ บัญชี และได้รับความเห็นชอบจากประธานหรือเหรัญญิก

                                        
4.7   ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกจากสมาชิกผู้ซึ่งมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่ยอมรับของประธาน

                                        
4.8   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ คัดเลือกจากสมาชิกผู้ซึ่งมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นที่ยอมรับของรุ่น โดยได้รับความเห็นชอบจากประธานหรือประชาสัมพันธ์

                                        
4.9  กรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการต่าง ๆ คัดเลือกจากสมาชิกที่อาสาสมัครและมีความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากประธาน

 

                        

ข้อ 5. คณะกรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งเมื่อสำเร็จการศึกษาหรือคณะกรรมการเห็นว่าให้มี การคัดเลือกใหม่

 

                        

ข้อ 6.  การพ้นจากตำแหน่งของประธาน ซึ่งมิใช่ออกตามวาระให้คณะกรรมการบริหารประชุมเลือก ประธานคนใหม่แทน

 

                        

 ข้อ 7.  การพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ ซึ่งมิใช่ออกตามวาระ ให้ประธานเป็นผู้พิจารณาคัด เลือกและแจ้งให้สมาชิกทราบ

 

หมวด ๒

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 

                        

ข้อ 8.   บริหารกิจการของ พย.ม. รุ่น 1/2548 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

                        

ข้อ 9.   กำหนดนโยบายและขอบเขตการดำเนินงานของรุ่นในรายละเอียด

 

                        

ข้อ 10.  ออกระเบียบปฏิบัติและวิธีการดำเนินงานโดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้

 

                        

ข้อ 11.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ

 

                     

ข้อ 12.  แต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้

 

                        

 ข้อ 13.  อนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หากนอกเหนือจากนี้จะ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารก่อน

 

                        

ข้อ 14.  รับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินของ พย.ม. รุ่น 1/2548

                        

ข้อ 15. จัดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนสุดท้ายที่จะครบวาระของคณะ กรรมการ เพื่อแถลงกิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปี

 

                        

ข้อ 16.  จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของรุ่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอจากสมาชิก

 

หมวด ๓

การเงินและทรัพย์สิน

 

                        

ข้อ 17.  เงินและทรัพย์สินทั้งหมดของรุ่นให้อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เงินสดส่วนใหญ่ให้ฝากไว้ในธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร

 

                        

ข้อ 18.  เงินทุน คือ เงินที่รุ่นได้มีอยู่ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จัดหาเป็นส่วนกลาง

 

                        

 ข้อ 19.  รายได้ของรุ่นมีดังนี้

                                          
19.1  รายได้จากการเก็บเงินบำรุงกิจกรรมรุ่นจากสมาชิก

                                          
19.2  รายได้จากการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ารุ่น

                                          
19.3 รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยธนาคารและจากมีผู้บริจาค ฯลฯ

 

                        

ข้อ 20.  การจ่ายเงินของรุ่น

                                        
20.1   การจ่ายลงทุน เป็นการจ่ายเพื่อหาประโยชน์ให้แก่รุ่น การลงทุนจัดกิจกรรมหารายได้

                                        
20.2  การจ่ายบำรุง ได้แก่

                                               
20.2.1    ค่าแสตมป์ ค่าฝากส่งพัสดุภัณฑ์ ค่าธนาณัติ โทรเลข ค่าภาษี ค่าบำรุง ค่า
พาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ฯลฯ

                                                  
20.2.2 ค่าเลี้ยงรุ่นและรับรองแขก ค่าทำบุญ ของรางวัล การแข่งขันกีฬา การจ่าย
เงิน  สวัสดิการ

                         

 

                        

ข้อ 21.  ประธานกรรมการ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หากเกินกว่านั้นต้องขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

                        

ข้อ 22.  เหรัญญิก เก็บรักษาเงินสดของรุ่นได้ครั้งละไม่เกิน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ที่เหลือให้นำฝากธนาคาร/สถาบันการเงินอื่น ๆ

                          

ข้อ 23.  การลงนามในตั๋วแลกเงิน เช็ค ใบฝาก ถอนเงินธนาคารต้องมีลายมือชื่อประธาน กรรมการ ลงนามร่วมกับเหรัญญิก

                        

ข้อ 24.  เหรัญญิก  จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เสนอให้ประธาน ฯ ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

 

หมวด 4

เงินสวัสดิการ

 

                        

 ข้อ 25.  เงินสวัสดิการ เป็นเงินช่วยเหลือรุ่นในกรณีต่าง ๆ ดังนี้

                                          
25.1 กรณีเสียชีวิต ให้ช่วยเหลือโดยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และจัดหรีดวงเงินไม่เกิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

                                          
25.2  กรณีมารดา บิดา ภรรยา หรือบุตรเสียชีวิต ให้ช่วยเหลือโดยจัดหรีด วงเงินไม่เกิน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                                        
25.3  กรณีป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 3 วัน ให้จัดของเยี่ยม วงเงินไม่เกิน 1,000.-
บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

                                          
25.4    กรณีวันเกิดให้จัดของขวัญอวยพรวันเกิด วงเงินไม่เกิน 500.- บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)

                                                                 
25.5  เงินช่วยเหลือ กรณีอื่น ๆ นอกจากนี้ต้องเสนอขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร

                                     

                        

ข้อ 26. การช่วยเหลือตามข้อ 25. ให้แจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่คณะกรรมการจัดหารายได้และสวัสดิการ เพื่อขอสำรองจ่ายก่อน/เบิกจากเหรัญญิก

                          

ข้อ 27. ระเบียบนี้ให้แก้ไขเพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมีคะแนนเสียง

 ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ คณะกรรมการบริหาร

 

                        

ข้อ 28.  ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

 


ประกาศ    วันที่           พฤษภาคม 
.. 2548

 

                                                                                             

                      (นางสาวรุ่งศิริ    ลิ้มสุขสันต์)

                         ประธานคณะกรรมการบริหาร พย.ม. รุ่น 1/2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ระเบียบสโมสร

หมายเลขบันทึก: 56183, เขียน: 28 Oct 2006 @ 16:17 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 10:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

กบ
IP: xxx.151.118.70
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วมาอ้างชื่อได้งัยเนี่ยไม่เซ็นชื่อด้วยหรอกนะ

 

คนอยากรู้
IP: xxx.151.118.70
เขียนเมื่อ 
ระเบียบสโมสรนี้ท่านได้แต่ใดมา  ไม่เคยได้ยินมาก่อน  ไม่ค่อยเห็นด้วย (คิดกันกี่คนเนี่ย & คิดได้งัย)
  • ทั้งหมดนี้เป็นแค่โครงร่างที่นำเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น
  • ถ้าสมาชิกในห้องไม่เห็นด้วย หรือไม่อยากทำก็ไม่เป็นไร
  • ถือว่ารุ่นเราไม่ต้องเริ่มต้นวางระบบให้รุ่นต่อๆไป
  • ต่างคนต่างคิดก็แล้วกัน