ถ่ายเทความอบอุ่นไว้ใกล้-ใกล้
คราที่เหงาหัวใจได้ไออุ่น
คราที่ร้างหนทางไร้ไม่มีคุณ
จะได้เป็นพลังหนุนให้ก้าวไกล
ประสบการณ์ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ได้ขีดเขียนความรักถักทอใกล้
แม้รับรู้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไป
แต่อบอุ่นแห่งสายใยคงไม่ลืม

เกยูร - แต่ง