ข้าพเจ้าได้ย้ายเข้ามาใหม่แต่ก็รู้จักผู้บริหารเป็นคนใจดีมาก  มีความยุติธรรม