นายวินัย  ชามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม เป็นคนที่มีมีความเข้มแข็ง เสียสละ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ