ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน คือ นายสถล  ทองเนื้ออ่อน

จบการศึกษาระดับ  ป.บัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บริหารงานด้วยความสามารถ  บริการดีมีน้ำใจ นำโรงเรียนสู่วิสัยทัศน์