มีความรับผิดชอบดีครับ เข้าใจผู้ร่วมงานด้วยกัน มนุษยสัมพันธ์ดี      ให้ความเป็นกันเองกับทุกคน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและผู้ร่วมงาน