ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงพิจารณาเกี่ยวกับตรวจพัสดุ

audit3.
                ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปและการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” ในเดือนพฤษภาคม 2549ที่ผ่านมา แต่ไม่ได้นำความรู้ที่ได้มา "บอกต่อ" ซักที 
                วันนี้เลยจะขอนำประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ตามที่จับใจความและประเด็นได้ดังนี้
ประเด็นที่ควรตรวจสอบ

1. อำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

 • มีการมอบอำนาจดำเนินการอย่างไร
 • ใครคือหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • ผู้ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง
 • ผู้มีอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง
2. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1) องค์ประชุม
 • ประธานต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง
 • กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2.2) มติกรรมการ

 • ถือเสียงข้างมาก
 • ถ้าเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง
 • ยกเว้นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องใช้มติเอกฉันท์และคณะกรรมการตรวจการจ้าง

3. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

 • มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่
 • เหตุผลในการขออนุมัติเข้าองค์ประกอบ วิธีจัดซื้อจัดจ้างนั้นหรือไม่
 • การกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามกรอบวิธีจัดซื้อจัดจ้างนั้นหรือไม่
 • มีการเผยแพร่หรือเชิญชวน ตามวิธีที่กำหนดหรือไม่
 • ความเหมาะสมในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่
 • กระบวนการจัดหาเป็นไปตามกรอบวิธีตามระเบียบหรือไม่
 • มีการใช้พัสดุให้คุณค่าและตามวัตถุประสงค์เป้าหมายหรือไม่เพียงใด
 • มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบหรือไม
 • ติดตามผลการดำเนินงาน เป็นไปตามแผนหรือไม่

4. วิธี e-Auction

 • การตรวจสอบแผนปฏิบัติการ
 • ส่งแผนตามกำหนดหรือไม่ โดยส่งสำเนาแผนให้หน่วยตรวจสอบภายใน
 • หากมิได้ส่งตามเวลาอันควร ให้แจ้งหน่วยรับตรวจเพื่อขอคำขี้แจง
 • คัดเลือกโครงการที่สำคัญ จำนวนเงินสูง เพื่อวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด
 • ตรวจสอบประกาศประกวดราคา กับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ถูกต้อง วางแผนการตรวจ
 • ไม่ถูกต้อง ให้ขอคำชี้แจง
 • พิจารณาคำชี้แจง
 • ขั้นตอนการตรวจสอบประกาศประกวดราคา
 • นำประกาศ เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในสาระของประกาศประกวดราคานั้นต้องชัดเจน ครบถ้วน เนื่องจากเป็นคำสั่งทางปกครอง
 • ตรวจสอบระยะเวลาต่างๆ ที่กำหนดในประกาศ ฯ ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องเพียงใด
 • ตรวจสอบข้อกำหนด คุณสมบัติของคณะกรรมการ คุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการ
 • ตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
 • วางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด เช่น การสังเกตการณ์
 • ข้อมูลที่ลงประกาศในเว็บไซต์ มีความสมบูรณ์ในสาระสำคัญหรือไม่ ทั้งของ ส่วนราชการ/กรมบัญชีกลาง
 • ตรวจสอบการประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและสาระสำคัญของร่าง TOR ทาง website โดยการติดตามการประกาศทุกวัน และอาจจะมีการจัดทำกระดาษทำการประกอบการติดตามด้วย

การตรวจสอบสังเกตการณ์การจัดซื้อจัดจ้าง 

 • ขั้นตอนการเตรียมการ / วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ตรวจสอบข้อมูลที่ประกาศในเว็บไซด์ของส่วนราชการ
  • เอกสารการประกวดราคาที่ประกาศเผยแพร่ ได้รับความเห็นชอบ (อนุมัติ)จาก หัวหน้าส่วนหรือยัง
  • สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ มีความเห็นเป็นลายลักษณ์ทางเว็บไซด์มายังหน่วยงาน โดยเปิดเผยตัว หรือไม่
  • มีการประกาศเผยแพร่ทางสื่อมวลชนอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
 • การยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
  • การรับซองข้อเสนอด้านเทคนิคปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  • การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบ เฉพาะตน โดยไม่เปิดเผยรายชื่อดังกล่าวต่อสาธารณะ
  • การพิจารณาต้องภายในกำหนดเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากำหนด
 • การเสนอราคา
  • ต้องเป็นวันเวลาราชการ (เริ่มในเวลา เสร็จนอกเวลาก็ได้)
  • กระบวนการเสนอให้กระทำภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ไม่เกิน 60 นาที
  • ประธานฯประกาศกำหนดเวลาแน่นอนที่จะใช้ในกระบวนการให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา
  • คณะกรรมการประกวดราคาจะต้องตรวจสอบ/ควบคุมอยู่ ณ สถานที่ตามที่ คณะกรรมการประกวดราคากำหนดไว้
  • การเสนอราคากระทำได้หลายครั้ง
  • ประธานฯแจ้งเตือนว่าเป็นช่วงนาที 3-5 นาทีสุดท้าย ซึ่งระบบจะไม่แสดงว่าราคาของ ผู้ใดมีสถานะใด
  • เมื่อหมดเวลา ประธานฯ แจ้งสิ้นสุดกระบวนการ
  • คณะกรรมการประชุมพิจารณา ทันที กระบวนการเสนอราคาสิ้นสุด เพื่อลงมติรับการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใด และต้องแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ
  • มติต้องแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณา และรายงานหัวหน้าหน่วยงานภายในวันทำการถัดไป
  • ห้ามผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่ละรายติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นหรือออกไปนอกสถานที่ที่กำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Taew Auditor MSU.

คำสำคัญ (Tags)#พัสดุ#การตรวจสอบภายใน

หมายเลขบันทึก: 55989, เขียน: 27 Oct 2006 @ 13:06 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 14:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
 • ยินดีต้อนรับมากครับ แม้ว่าจะรอตั้ง 5 เดือนกว่าจะนำมาเล่า
 • รูปใหม่สดใสกว่าเดิม......อิอิ
เขียนเมื่อ 

เรียนอ.Panda 

 • รวดเร็วมากค่ะ สมกับเป็นคุณเอื้ออำนวยจริงๆ
 • และขอบคุณค่ะที่คอยเชียร์และให้กำลังเสมอค่ะ
 • ครั้งหน้าจะไม่ให้รอนานถึง 5 เดือนค่ะ  : )
เห็นด้วยค่ะ  รูปใหม่สวยมากค่ะ ^__^ เหมือนตัวจริงเลย
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะที่แวะมาชม
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาขอบคุณ
 • ข้อมูลดีจังเลยครับ
 • ขอบคุณมากครับผม
เขียนเมื่อ 
ข้อมูลดีมากค่ะ แต่เราจะมีวิธีหรือเทคนิคอย่างไรบ้าง