การส่งเสริมธุรกิจในวิสาหกิจชุมชน

การส่งเสริมธุรกิจในวิสาหกิจชุมชน

การส่งเสริมธุรกิจในวิสาหกิจชุมชน

---------------------

     ในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีการจัดองค์กร และการจัดการ  รวมทั้งการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  มีรายละเอียด ดังนี้

    1.  การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและการจัดการ  ได้แก่

          ด้านองค์กร  มีวิธีการ

            1)  ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีคณะกรรมการบริหาร  โดยแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน

            2)  พัฒนาให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล/ฝ่าย

          ด้านการจัดการ  มีวิธีการ

            1)  การจัดการวัสดุอุปกรณ์  ให้มีผู้ดูแล และลงทะเบียนให้เรียบร้อย

            2)  การจัดการบุคลากร  ได้แก่

                 ก. มีระเบียบ  กฎ  ข้อบังคับ

                 ข.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก  เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ  การประชุมประจำเดือนสมาชิก  การรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก  เป็นต้น

             3)  การจัดการเงิน  ได้แก่

                 ก. จัดหาแหล่งเงินทุน  เช่น การลงหุ้น  การออมทรัพย์  เป็นต้น

                 ข. จัดการเงินทุนหมุนเวียนให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

                 ค. การจัดสรรเงินกำไรให้แก่สมาชิก  

     2.  การส่งเสริมธุรกิจ  ได้แก่

          ด้านการผลิต

             1)  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน (ฮาลาล และ อ.ย.)

             2)  การคาดการณ์ ความต้องการของผลิตภัณฑ์ และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด

             3)  การออกแบบอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้เหมาะสม

             4)  การออกแบบการทำงานเพื่อประหยัด และมีประสิทธิภาพ

             5)  การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ

           ด้านการตลาด

            1)  ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องการตลาด  มีดังนี้

                 ก.  การซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ เหมาะสม และประหยัด

                 ข.  การขายผลิตภัณฑ์โดยช่องทางการจำหน่ายที่ดี

                 ค.  การขนส่ง สะดวก และประหยัด

                 ง.  การเก็บรักษาสินค้าไม่ให้เสื่อมคุณภาพ

                 จ.  การเงิน  การเก็บรักษาเงินสดไม่ให้รั่วไหล

                 ช.  การจัดมาตรฐานสินค้าออกเป็นระดับต่างๆ

                 ซ.  การป้องกันสูญเสียของสินค้า

                 ฉ.  การเก็บรวบรวมข้อมูลการตลาดให้เป็นปัจจุบัน

           2)  การวางแผนการตลาด  มีดังนี้

                ก.  ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ำเสมอ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

                ข.  ราคา  ต้องสะท้อนถึงต้นทุนจริง

                ค.  การจัดจำหน่าย  พิจารณาถึงช่องทางการจำหน่ายที่มีคุณภาพ

                ง.  การส่งเสริมการขาย  เช่น  การลดราคา  การแจกไปทดลองใช้  เป็นต้น

     ด้านการเงิน

           1)  การจัดหาแหล่งเงินทุน  เช่น  การออมทรัพย์  การลงหุ้น  การกู้ยืม  เป็นต้น

           2)  การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน  ต้องเพียงพอกับการผลิต และค่าใช้จ่ายในแต่ละงวด

           3)  การบริหารจัดการเงินสด  เช่น  แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินสดตามความจำเป็น  ที่เหลือฝากธนาคาร  เป็นต้น

     ด้านการบัญชี

           1)  ขั้นตอนการจัดทำบัญชี  มีดังนี้

                ก.  การรวบรวมข้อมูลการเงิน

                ข.  การบันทีก

                ค.  การจำแนกข้อมูล

                ง.  การสรุปข้อมูลจัดหมวดหมู่

           2)  รายงานการเงินที่สำคัญ

                 ก.  งบดุล  รายงานแสดงถึงฐานะการเงินของธุรกิจเวลาใดเวลาหนึ่ง

                 ข.  งบกำไรขาดทุน  รายงานแสดงถึงผลการดำเนินธุรกิจในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

                ค.  งบกระแสเงินสด  รายงานแสดงถึง เงินสดรับ และแหล่งที่ใช้ไปของเงินสดจ่าย

     3.  วิธีการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการดำเนินงาน  กลุ่มควบคุมคุณภาพ  รายละเอียด  ดังนี้

          ขั้นที่ 1  ส่งเสริมการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

          ขั้นที่ 2  การร่วมกันค้นหาปัญหาของวิสาหกิจชุมชน  โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิก   ตามกรอบพิจารณาจากข้อ และ 2

          ขั้นที่ 3  การร่วมกันกำหนดหัวข้อเรื่องแก้ไขปัญหา

          ขั้นที่ 4  การร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา

          ขั้นที่ 5  การสำรวจสภาพปัจจุบัน  เพื่อหาจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา

          ขั้นที่ 6  การทำงานตามขั้นตอน  ได้แก่

                ก.  การวางแผนแก้ไขปัญหา

                ข.  การลงมือแก้ไขปัญหาที่วางไว้

                ค.  การตรวจสอบหลังการแก้ไขปัญหา

                ง.  การปรับปรุงแผนใหม่ และลงมือปฏิบัติ

           ขั้นที่ 7  การกำหนดมาตรฐานของกิจกรรม  เพื่อให้กลุ่มยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  ไม่ให้สภาพเดิมก่อนแก้ปัญหากลับมาอีก

       การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ควรมีความรู้ ความเข้าใจให้เพียงพอในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

-------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

ขอแสดงความยินดีกับพี่วสันต์  กับตำแหน่งเกษตรจังหวัดยะลา ครับ
ken
IP: xxx.28.35.247
เขียนเมื่อ 

พอดีว่าทำวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชนแล้วสนใจในหัวข้อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนี้อยากทราบว่าพอจะมีรายละเอียดเป็นเอกสารหรือไฟล์หรือไม่ เพราะอยากได้ใช้ไปอ้างอิง ขอความกรุณา ขอบคุณค่ะ 

หมายเลขบันทึก

55990

เขียน

27 Oct 2006 @ 13:09
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 12:37
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก