ผู้บริหารโรงเรียนบ้านไสยาสน์ชื่อ  นายจำนงค์  แก้วสองสี    เป็นผู้บริหารที่มีน้ำใจ  ให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่อง