เป็นผู้อำนวยการผู้หญิงที่เก่ง  รอบรู้ทุกด้าน เป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง