ผู้บริหารโรงเรียนวัดจันดี ชื่อนายสุธรรม  อ่อนจันทร์ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นที่เคารพนับถือของคณะครูในโรงเรียน