ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นาใจดีกับบุคลากรทุกคนให้ค่าตอบแทนสูง