ข่าวด่วน!  และ  ข่าวดี!

Keynote Speaker เปิดการประชุมมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3  วันที่ 2 ธ.ค.49 คือ

"คุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง : การจัดการความรู้กับการพัฒนาสังคม สู่สังคมอุดมปัญญา

เวลา : 08.30 - 09.15 น.

           เนื่องจากเว็บไซต์ของ สคส. อยู่ในช่วงปรับปรุงจึงไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ชั่วคราว   จึงขอให้โปรดติดตามรายละเอียดของ

         งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2549  ตามรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ (click)     
รายละเอียดโดยรวม (click)     
แบบตอบรับเข้าร่วมงาน (click)

หัวข้อ + ห้อง + และวันประชุมแต่ละห้องย่อย (click)

รายละเอียดกิจกรรมในงานฯ

กลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์

S-1  KM Network “สร้างคน สร้างผลงานด้านสุขภาพ”


S-2  NOK: ก้าวไกลสู่ระดับโลก


S-3  เครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 


S-4  เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)


S-5  เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 


S-6  การเรียนรู้ตลอดชีวิต


S-7  ชุมชนคุณอำนวย ร่วมกู่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (KFCoP) 


S-8  เครือข่ายการจัดการความรู้ กศน. เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ 


S-9  CoPs: นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อ (ลูก) ศิษย์


S-10  การจัดการความรู้ของ มรภ. กับการสร้างเครือข่ายเพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง


S-11  ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ภาคการศึกษา


S-12  เครือข่ายเพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER)


S-13  KM Thesis (รับจำนวน 50 ท่าน และลงทะเบียนล่วงหน้า)


S-14  การจัดการความรู้กับการสร้างสรรค์ความสุขใจ


S-15  เคลื่อนทัพจัดการความรู้กรมอนามัย 


S-16  จัดการความรู้สู่การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มได้ทดลองปฏิบัติจริง   (W-1 – W-6)


W-1  ฝึกคุณอำนวยและการวางแผนจัดการความรู้ในองค์กร


W-2  วิธีคิด วิธีทำ สู่...วิถีแห่งสุข  (รับจำนวน 50 ท่าน)  


W-3  KM กับการพลิกฟื้นศักยภาพความเป็น “คุณ”


W-4  การจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา...ไม่ลองไม่รู้


W-5  “คุณกิจ” กับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้  (รับจำนวน 50 ท่าน)


W-6  เชี่ยวชาญการใช้  Weblog: gotoknow.org  (รับจำนวน 50 ท่าน)

กลุ่มสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจ  (C-1  –  C-2)

C-1  “ไหลลื่น...ไปกับคลื่น...แห่งปัญญา” 


C-2  “เมื่อคุณธรรม...นำการศึกษา” 

กลุ่มประเด็นปิ๊ง...สู่ลานเสวนา   (I-1 – I-2)

I-1  กว่าจะมีวันนี้ของ “คุณเอื้อ”


I-2  KM สร้างสุขได้...ไม่ยาก

นิทรรศการ 43 Booths (click)