หน่วยงาน/สถานศึกษาของ กศน. หลายแห่งตื่นตัวมากกับการนำ KM มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จากการได้พูดคุยทั้งแบบเป็นทางการในที่ประชุมและพูดคุยส่วนตัว รวมทั้งที่ได้รับทราบจากบล็อกทำให้ทราบว่า บางสถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร กระจายความรู้จากคนที่รับผิดชอบในงานกลุ่มหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มหนึ่งโดยเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและการปรึกษาหารือ   บางแห่งก็ใช้ KM กับนักศึกษาเพื่อใช้ในการสอบเทียบเนื่องจากแต่ละคนมีความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกัน สถานศึกษาก็สนับสนุนให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้สู่กัน ซึ่งเป็นการประหยัดและมีความสุขทั้งผู้ถ่ายทอดและรับการถ่ายทอด ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้แสดงฝีไม้ลายมือ โชว์ความเก่งกล้าสามารถให้ประจักษ์แก่เพื่อนๆและครูกศน.ที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ในส่วนของกลุ่มแผนงานที่ดิฉันดูแลอยู่ก็ได้จัดให้มีบอร์ด KM โดยเฉพาะ โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องนำความรู้ความสามารถที่ควรเผยแพร่มาแสดง อาทิ จนท.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้สอนภาษาอังกฤษที่ควรรู้ จนท.กลุ่มติดตามและประเมินผลก็นำเทคนิคการประเมินผล และผลการประเมินผลที่สำคัญมาแสดง กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็นำความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบเบื้องต้นที่ควรรู้ ควรทำเป็นมานำเสนอ และอีกหลายกลุ่มเช่น กลุ่มงบประมาณ   กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์และแผน กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ล้วนมีเรื่องที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง   กิจกรรมดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่รู้จักและเห็นภาพขององค์กรของตนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จควรจะมาจากทุกคนช่วยกันหาหนทางและวิธีการที่เหมาะสม หลากหลาย ย่อมจะดีกว่าวิธีการใดๆที่มาจากแนวคิดของผู้อำนวยการแต่เพียงผู้เดียว

ภาพบอร์ดKM