8.00น ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องบล็อก  ได้แรกเปลี่ยนชื่อบล็อกกับสมาชิกในห้องดังนี้

1.   http://gotoknow.org/blog/jindanil     

2.   http://gotoknow.org/blog/jndaporn

3.   http://gotoknow.org/blog/oil26603

4.   http://gotoknow.org/blog/wutQ

5.   http://gotoknow.org/blog/tuktuk