วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกอีกรูปแบบ  คือ  http://gotoknow.org/blog/  ชื่อเว็บบล็อกของตัวเองคือ  fasai89  ส่วนของสมาชิกในห้องมีดังนี้

1.คุณสุจิตรา  จินดานิล  http://gotoknow.org/blog/jindanil

2.คุณจินดาภรณ์  บุญอนันต์ http://gotoknow.org/blog/jindaporn

3.คุณกิตติยา  เก้าเอี้ยน  http://gotoknow.org/blog/kitiya

4.คุณเพชรลดา  สมเพชร http://gotoknow.org/blog/petlada

5.คุณศุภรัตน์  อุปถะ  http://gotoknow.org/blog/kp-supharat

6.คุณวาสนา  สมบัติ  http://gotoknow.org/blog/oil26603

7.คุณฌานิกา จงบุรี  http://gotoknow.org/blog/chanika

8.คุณภารดี แก้วประชุม  http://gotoknow.org/blog/CIrdee